Image hosting by Photobucket
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: Juzuk Intelek jangan sesekali dilupakan walau kaki jauh meninggalkan gerbang kampus:.:.:.:.:.:.:.:.Biarkan cahaya kebangkitan menyinar, memenuhi citra yang Uzma.:.:.:.:.:.:.:.Mahasiswa dan Tradisi Kependitaan..ada Peranan yang tersendiriWednesday, May 03, 2006
Teori etika antara Islam dan Barat.

Disiar dalam Majalah DIAN (Ihya As Sunnah) Edisi Bilangan 9


PERBANDINGAN TEORI ETIKA DAN MORAL DIANTARA PANDANGAN ALIRAN BARAT DAN ISLAM.

Muhammad Nuruddin Bashah

Jabatan Mekanikal

Universiti Malaya

2006

 

1.0 Pendahuluan.

 

            Sebelum kita menyelami dan nmemperincikan tajuk ini, marilah kita mengenali tujuan dan justifikasi tajuk ini diutarakan oleh penulis. Etika dan moral adalah suatu perilaku yang dianggap perlu dan dianggap sebagai 'common knowledge' bagi manusia sejak pra sejarah sehingga kini. Mana-mana negara bangsa yang bertamadun serta yang tiada peradaban sekalipun seperti Amerika Syarikat, tetap menerima teori ini sebagai pendasaran aplikasi kerja, pengurusan, pentadbiran dan penerapan di dalam kualiti kekeluargaan. Namun sebagai mengocak pemikiran kini, penulis cuba ingin mengenengahkan tajuk yang sebenarnya telah lama diperincikan serta telah lama cuba diterapkan oleh beribu-ribu institusi iaitu penerapan kualiti moral Islam. Dikotomi barat adalah Islam. Ironinya kita tidak boleh lari daripada takrifan ini walaupun mengatakan perlawanan atau perbandingan teori atau peradaban barat adalah tamadun timur keseluruhannya. Hal inilah yang digambarkan oleh para orientalis apabila mengatakan bahawa tamadun Islam barat sebagai tamadun Asia tengah dan bukannya tamadun 'Islam' yang hakiki. Justerus, penulis cuba membawa pembaca meneliti kembali teori-teori ini serta mengetahui khazanah Al Quran bukan sekadar secara zahir di dalam ayatnya, tetapi memerlukan insan-insan ulul albab (cerdik pandai) yang mengeluarkan prinsip-prinsip etika ini daripadanya.

 

2.0 Apakah pengertian etika dan moral menurut Barat?

 

            Sebelum kita melihat maksud pengertian etika secara umumnya, marilah kita melihat takrifan menurut falsafah Greek. Teori asal etika adalah berasal daripada teori keperibadian mulia. Aristotle mengatakan bahawa adalah suatu keperluan insan untuk mempraktikkan teori keperibadian mulia dalam segala urusan demi melancarkan urusan sehariannya. Teori ini juga menekankan konsep 'the golden mean' iaitu  mencari kebaikan dalam keadaan keseimbangan diantara keinginan ini agar tidak melampau dalam setiap perilaku. Sebagai contoh, sikap ingin membantu orang adalah baik, tetapi tidak lah perlu sehingga digadai kesemua harta kita sama sekali. Moral pula secara umumnya kita mengandauikan sebagai nilai jati dalam diri setiap manusia yang sememangnya ada. namun begitu, intepretasi yang pelbagai bagi setiap manusia sering berlaku dan terjadilah percanggahan nilai moral mengikut setiap peradaban, agama dan bangsa.

 

3.0 Dari manakah datangnya disiplin ilmu ini mengikut perspektif barat?

 

            Falsafah adalah suatu tunjang ilmu. Perlu diakui bahawa falsafah adalah kajian yang menyeluruh tentang hakikat ilmu. Teori falsafah Yunani kelihatan terawang-awangan dan mungkin ada percanggahan dengan kajian penemuan sains hari ini adalah disebabkan tiadanya panduan wahyu Allah SWT. Al Quran yang diturunkan sebenarnya memudahkan manusia daripada membuang masa  manusia mencari kebenaran tentang sesuatu hal. Walaubagaimanapun, falsafah tetap perlu dipelajari agar dalil secara nazarah (pemerhatian/pencerapan dan penilaian) dapat menguatkan pegangan dan teori yang ada di dalam Al Quran. Inilah keistimewaan Islam yang mengiktirafkan penggunan akal.

            Prof. Stephen Korner membahagikan falsafah kepada tujuh bahagian iaitu;

 

 • Ilmu logika; falsafah inilah yang menemukan manusia dengan ilmu dielektik (hujah), teori pemikiran kritikal serta menemukan kita dengan pelaksaaan teori asas (iaitu teknologi seperti ilmu jurutera dan arkitek)
 • Ilmu Etika : Ilmu ini mengkaji nilai  dan tingkah laku manusi dari segi lahiriah dan batiniah. Keilmuan ini juga menjadi teras kepada keilmuan lain agar segala pelaksanaan kerja, kajian dan sebagainya tidak terlalu melampau atau langsung tidak progresif.
 • Ilmu Metafizik : Sebenarnya ilmu inilah yang paling dasar dan asas. Ilmu ini cuba mencari hakikat dan kebenaran tentang kahidupan (roh), ketuhanan, penciptaan alam, teori kosmo, masa dan segala yang disebalik segala kejadian. Inilah falsafah yang tertinggi sehingga menimbulkan ilmu tabii'yyah (sains).
 • Ilmu Estetika :Falsafah tentang kresi yang indah dan kresi yang tidak indah.
 • Konsep Epistemologi : kajian tentang hakikat Ilmu. Kajian tentang asal usul ilmu, sumber ilmu, halatuju ilmu dan sebagainya. Dalam Islam, konsep Al Iqra' (pembacaan) adalah konsep pertama yang diajar oleh Jibrail AS kepada Nabi Muhammad SAW. Konsep keilmuan, adab dan mencarian sumber yang sahih ditekankan oleh Islam dalam metodologi ilmu tasawuf, etika (akhlak) serta disiplin ilmu Al Jarhu Wa Ta'dil atau juga  ilmu riwayah di dalam sains Hadis dan Sunnah.
 • Ilmu politik : Ilmu ini adalah suatu disiplin yang menekankan soal kepimpinan kerana setiap komuniti dan kelompok hidupan (manusia atau haiwan), cenderung untuk menyusun pentadbiran dan organisasi masyarakatnya.
 • Falsafah agama : Ilmu ini cuba mencari hakikat keagamaan serta menjurus terus tentang perbahasan ketuhanan dan makhluknya.

 

            Secara umumnya diketahui bahawa disiplin kajian etika berasal daripada pemikiran metafizika alam ini. Di dalam kehidupan ada 2 kuasa yang mendominasi makhluk iaitu kuasa Qudrah tuhan (kekuatan dan pengawalan Tuhan)   dan kuasa Ikhtiyari (usaha dan kegigihan)pada manusia. Daripada unsur Ikhtiyari inilah adanya nilai etika dan moral manusia. Dengan adanya panduan Al Quran, manusia menjadi mudah memahami teori moral dan etika tanpa perlu bersusah payah mencari hakikat kebenaran disiplin ilmu ini.

 

4.0 Nilai Etika kerja menurut falsafah kerja barat.

 

            Selepas munculnya begitu ramai ahli falsafah barat yang menekankan soal teori dan konseptual, kini datang pula aliran baru yang lebih praktikal. Mereka inilah yang mendasari pemikiran ahli teknologi dalam melaksanakan segala teori sains.

 

         Teori Utilitarian.

Teori ini ialah salah satu aliran dalam teleologis (iaitu teori akibat). Mereka memandang akibat dan natijah baik sebagai matlamat kerja mereka. Ianya diasaskan oleh pemikir Jerman iaitu Jeremy Benthan (1784-1832) dan John Stuart Mill (1806-1873). Mereka bermaksud kebaikan yang diamksudkan ialah yang terbaik dan untuk dinikmati oleh seramai mungkin faedah tindakan itu. Bagi mereka ungkapan seperti 'jangan menipu' dan 'tepatilah janji' adalah sesuatu yang umum. Hal ini boleh dilanggar sekiranya ada kebaikan yang lebih besar. Teori ini mengakibatkan manusia mula menjadi alat atau komoditi sains. Mereka ingin berfikir semaksima yang mungkin untuk memudahkan manusia dengan mengabaikan beberapa nilai moral yang dikatakan sebagai teori umum. Teori ini telah diserapi dengan nilai 'machavellian' iaitu matlamat menghalalkan cara. Walaubagaimana pun, sikap menepati janji dan berkata benar yang melampau sehingga memusnahkan masyarakat dan sistem pemerintahan Islam juga adalah dilarang dalam Islam. Berjanji dengan golongan 'musuh', bercakap benar dengan 'musuh' secara jelas dilarang di dalam banyak ayat Al Quran. Hal ini sebenarnya memerlukan pertimbangan semasa. Hal inilah yang menjadikan Islam sebagai agama yang waqii'yyah (mengikut zaman dan tempat).

 

         Teori Duty (tanggungjawab)

Teori ini juga dikenali dengan ungkapan teori 'deontologis' iaitu golongan yang tidak percaya dengan akibat. Immanuel Kant (1724-1804) menyatakan bahawa sikap jujur, mengikut arahan, menepati janji serta adil adalah tujuan utama dan bukannya akibat kerja berkenaan. Pada penulis teori ini telah dipraktikkan oleh Laksamana Hang Tuah sekitar pemerintahan Mmpayar Melaka dahulu. Taat yang melulu tanpa melihat akibat peminangan Tun Teja, membunuh rakan sendiri, mengambil mahkota raja di dalam kolam najis dan banyak lagi perilaku yang diungkapkan sebagai taat dan setia adalah suatu yang perlu dinilai semula.  Teori ini menghasilkan 'robot-robot' yang taat mengikut arahan programmernya tanpa menilai baik dan buruknya sesuatu arahan. Hal ini dijelaskan dalam Islam apabila konsep taat dan patuh kepada Ibu bapa boleh ternafi apabila si ibu atau si bapa mengarahkan anaknya meninggalkan suruhan Tuhan (seperi solat dan sebagainya).

 

  Jika kita meneliti setiap konsep ini, kita mendapati di dalam Al Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW, ada dinyatakan kesemua elemen ini tanpa memberat-beratkan elemen yang lain. Pemberatan dan penumpuan pemikir Barat tentang teori nilai moral ini adalah disebabkan mereka hanya bergantung kepada akal dan keintelektualan mereka semata-mata, tanpa dipandu oleh Pencipta mereka sendiri iaitu Allah SWT. Inilah kelebihan penganut Islam.

 

         Teori hak asasi.

Teori ini adalah teori umum bagi setiap insan. setipa manusia inginkan kebebasan dan kemakmuran sendiri. Hal ini mengajar manusia agar mempertimbangkan hak orang lain dalam tugasan kerja kita. Dilemma boleh terjadi apabila bertembung dengan kepentingan hak individu tertentu dengan matlamat utilitarian kita yang inginkan kebaikan secara umumnya kepada masyarakat. Di dalam Islam hak dan nilai keperluan peribadi adalah dijamin oleh Islam. Hal ini dunyatakan dalam Maqasid syariah (tujuan syariah) iaitu Islam datang untuk menjaga agama, nyawa manusia, akal manusia, harta manusia dan maruahnya agar tidak dicemari. Hari ini kita melihat manusia sendiri yang memusnahkan nyawanya dengan peperangan, akalnya dengan minum arak serta mencabul maruahnya sendiri apabila mendedahkan auratnya untuk menjadi tontonan orang lain. Di dalam Islam hak asasi kita tidak akan diiktiraf sehingga kita boleh menganggu hak orang lain. Hak kita adalah hak yang dibataskan kepada hak kita semata-mata tanpa memudaratkan orang lain. Teori kesederhanaan Islam meneutralkan nilai kapitalis yang melebarkan perniagaan, pemasaran sehingga boleh menindas orang lain, menekan manusia secara 'halal' tanpa boleh dinafikan (konsep pasaran bebas). Bagi Islam kesemuanya perlu sederhana dan berhemah.

 

 

5.0 Nilai Etika menurut Al Quran.

 

            Menurut Dwight M. Donaldson di dalam bukunya Studies in Muslim Ethics,  terdapat beberapa konsep umum tentang etika dan moral yang digariskan oleh Allah melalui Al Quran iaitu :

 

         Duty to Allah : iaitu tanggungjawab dan rasa kehambaan kita kepada Allah. hal ini dijelaskan dalam  surah Az Zariat ayat 56.

         Moderation : iaitu konsep wasatiyyah atau kesederhanaan. sikap melampau (ghullu) dalam takalluf  (memberat-beratkan) serta taa'suf (bermudah-mudahkan) kerja kita adalah dilarang. Kita perlu sederhana dan istiqamah (berterusan) dalam beretika dan menjalankan kerja dengan baik. Islam bukannya agama yang memaksa dan menekan. Sifat 'sawwabit' ( pillar atau teras) adalah disertakan juga sifat 'mutaghaiyyirat' (akomondatif atau anjal) dalam pelaksanaan syariat. Jadi contohilah syariat dalam budaya kerja kita.

         Forgiveness : Segala kesalahan di dalam Islam ada pengampunannya. Seperti juga kesalahan dalam berorganisasi, juga perlu mengikuti procedur syarikat untuk mendapat kemaafan. Allah Maha pengampun dan Maha mendengar rintihan hambanya. Begitu juga sikap yang perlu ada pada setiap pengurus manusia yang juga terlibat dalam hal permasalahan sikap dan etika pekerjanya. Walaubagaimanapun bukan semua kesalahan mudah untuk dimaafkan dan diberi keampunan seperti dosa syirik. Dalam syarikat kesalahan membocor rahsia organisasi adalah kesalahan terbesar dan boleh dibuang pekerja berkenaan.

         Retaliation : Iaitu konsep pembalasan. Bezanya Islam dan sekular adalah kepercayaan kepada hari kebangkitan. Sikap futuristik Rasulullah dalam menilai akibat dan natijah segala perilaku kita menyebabkan kita akan selalu berjaga-jaga dalam segala urusan. Sekular mengajar manusia melihat dunia dan kemewahan sebagai matlamat. Sekiranya hilang matlamat pembalasan, manusia mula menjadi rakus dan tidak peka dengan nilai moral.

         Limited Liability : Ini adalah konsep had pertanggungjawaban. Setiap manusia adalah dipertanggungjawabkan kesalahannya sahaja. Manusia tidak mewarisi kesalahan nenek moyang. Mereka tidak akan ditanya tentang kesilapan orang lain. hal ini menfikan sikap sesetengah manusia yangs ering mengaitkan kepincangan individu terhadap latar belakang sosialnya yang mungkin buruk.

         Rewards : Iaitu pembalasan baik dan buruk manusia walaupun sekecil atom yang halus. Hal ini diceritakan dalam surah Al Zilzal (kegoncangan). Nilai anugerah dan pengiktirafan terhadap jasa dan kebaikan individu perlu ada pada setiap pengurus sumber manusia. Inilah yang mengharmoniskan hubungan majikan dan pekerja.

 

            Selepas meneliti nilai moral di dalam Al Quran mari kita 'refresh' kembali pemahaman kita tentang etika menurut Islam. Moral dan etika dalam Islam dibawa pemahaman daripada perkataan akhlak. Akhlak adalah kata jamak (plural) kepada khuluq yang bermaksud tabiat, adab, maruah dan tingkah laku yang baik. Sifat baik di dalam Islam ada yang dinyatakan secara 'direct' dan ada yang diserta dalam ayat-ayat tertentu dan sunnah Nabi SAW. Di antara ayat yang secara langsung menjelaskan terminologi moral adalah:

 

1)   "Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala Kitab dan sekalian Nabi dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang dia menyayanginya, kepada kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan dan kepada orang-orang yang meminta dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi dan mengerjanya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang Sabil. (Orang-orang yang demikian sifatnya), mereka itulah orang-orang yang benar (beriman dan mengerjakan kebajikan) dan mereka itulah juga orang-orang yang bertakwa". (Al Baqarah ; 177)

 

2)  "Dan (ingatlah wahai Muhammad), ketika Kami mengikat perjanjian setia dengan Bani Israil (dengan berfirman): Janganlah kamu menyembah melainkan Allah dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim, serta orang-orang miskin dan katakanlah kepada sesama manusia perkataan-perkataan yang baik dan dirikanlah sembahyang serta berilah zakat. Kemudian kamu berpaling membelakangkan (perjanjian setia kamu itu) kecuali sebahagian kecil dari kamu; dan sememangnya kamu orang-orang yang tidak menghiraukan perjanjian setianya" .( Baqarah 83)

 

3)  "Dan jika engkau terpaksa berpaling tidak melayani mereka, kerana menunggu rezeki dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang menyenangkan hati". (Al Isra' : 28)

 

4)  "Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu dan janganlah pula engkau menghulurkannya dengan sehabis-habisnya, kerana akibatnya akan tinggallah engkau dengan keadaan yang tercela serta kering keputusan". (Al Isra' : 29)

 

5) "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya) dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan (suruhanNya) itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Melihat". (An Nisa' : 58)

 

6) " Dan orang-orang (Islam) yang datang kemudian daripada mereka (berdoa dengan) berkata: Wahai Tuhan Kami! Ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman dan janganlah Engkau jadikan dalam hati perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya Engkau Amat Melimpah belas kasihan dan rahmatMu". ( Al Hashr : 10)

 

7) Nabi bersabda " ;;;;;seseorang yang diberikan gaji kerana sesuatu tugas, kemudian diambil lagi sesuatu daripada sumber (diatas nama jawatannya) maka dikira sesuatu penipuan (rasuah): Hadis Riwayat Abu Daud.

 

8) "Janganlah kamu memakan harta kamu diantara kamu dengan cara yang batil.."( An NIsa' : 29)

 

            Daripada ayat-ayat dan hadis diatas, beberapa intipati akhlak dan moral dapat dita ekstrakkan. Sikap sederhana dinyatakan dalam dalil ke 4, sikap rasuah dalam dalil ke 7 sikap taat dan setia dengan organisasi yang menjadi tempat kerja kita dinyatakan dalam dalil ke 2. Nilai menghargai hak asasi manusia lain pula dinyatakan dalam dalil pertama sekali.

 

6.0 Profesionalisme dalam Islam.

 

            Dalam pekerjaan profesional seperti Doktor, jurutera serta peguam, mereka mempunyai kod profesional mereka sendiri. Keadaan pengajian mereka yang sukar, memerlukan masa yang panjang untuk dipelajari serta bidang mereka yang menjadi pautan dan dahan pergantungan masyarakat menyebabkan mereka diiktiraf sebagai profesional. Namun begitu, Islam turut menggariskan nilai profesional (ulul Albab) melalui syariatnya secara tidak langsung iaitu :

 

1) Memiliki keyakinan diri dengan kemampuna yang ada dan bersikap terbuka menyemak dan menghargai pendapat orang lain dan memilihnya yang terbaik.

2) Memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisa masalah, peka melihat situasi, cepat, tepat dan menghalusi dalam mengambil sesuatu keputusan.

3) Borerientasikan masa hadapan sehingga  mampu menguasai perkembangan sekitarnya.

4) Mempunyai ketrampilan di dalam sesuatu bidang dan kemahiran yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.

 

7.0 Kesimpulan.

 

           Sebagai penganut Islam yang menceburkan diri dalam bidang profesional atau bekerja dalam apa-apa lapangan sekalipun, jangan lah kita melupakan nilai vertikal yang menjadi sumber motivasi primer iaitu wahyu dan ketuhanan. Inilah nilai yang membezakan generasi rabbani yang progressif dengan generasi yang sekular progressif. Islam tidak mengenepikan elemen hadhariyy (pembangunan) serta progressif (berpenghasilan) dalam tindakan. Tetapi Islam mengikat golongan ilmuan dengan nilai kekuatanNya hanya kerana kedangkalan akal dan pemikiran kita yang terbatas. hal ini dijelaskan dalam Surah Al Fatir ( ayat 27-28).

"Tidakkah engkau melihat bahawa Allah menurunkan hujan dari langit, lalu Kami keluarkan dengan air hujan itu buah-buahan yang berlainan jenis dan rupanya; dan di antara gunung-ganang pula ada yang mempunyai jalur-jalur serta lorong-lorong putih dan merah, yang berlainan warnanya (tua dan muda) dan ada juga yang hitam legam;" (27)

 "Dan demikian pula di antara manusia dan binatang-binatang yang melata serta binatang-binatang ternak, ada yang berlainan jenis dan warnanya? Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut (melanggar perintah) Allah dari kalangan hamba-hambaNya hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Pengampun".(28). Sekian.

 

Rujukan :

1) Pengurusan Islam :Etika Komunikasi dan Motivasi,1997,Jabatan Agama Islam Melaka.

2) Studies In Muslim Ethics ; Dwight M. Donaldson, 1953, London.

3) Falsafah Etika Perbadingan Pendekatan Islam dan Barat ; Mohd. Nasir Omar, 1986, Universiti Kebangsaan Malaysia

4) Nota kursus KXEX 2165, Kejuruteraan Bahan, Universiti Malaya.

5) http://quran.al-islam.com/mal/

 

Komentar : Penulisan ini dibuat sempena pembelajaran penulis tentang Etika Kejuruteraan semester ini. Sebagai respon keilmuan ini untuk penerapan di dalam masyarakat Islam, maka penulis cuba membuat kajian yang serba ringkas ini dalam masa yang amat terhad. Segala kesalahan amatlah dikesalkan. 3 Mei 2006, 1.55 petang Main Library UM

 

 

           

 

 

 


Posted at 02:58 pm by Pendita Bitara

Cik Citiey
January 22, 2013   08:32 AM PST
 
nice blog .
btw thank for this writing .
bley wat rujukan esemen . :)
ZAM
June 16, 2011   03:04 PM PDT
 
thanks tuan..
zara
October 8, 2010   12:39 PM PDT
 
boleh x bg point utk pelaksanaan tamadun islam pada masa kini??
Name
August 13, 2010   01:22 AM PDT
 
selamat mlm..
boleh ka tolong jelaskan konsep keperibadian mulia dan kelemahan teori ini..
amsya Amm
January 11, 2010   12:18 AM PST
 
wat bagus lah blog nie boleh buat rujukan utuk projck ilmiah sy...
Que
October 31, 2009   01:21 PM PDT
 
apakah perbandingan teori etika dan moral diantara pandangan aliran barat dan islam???
nur atiqah
September 9, 2009   03:46 PM PDT
 
nilai etika dengan nilai estetika tu sama ka?
B...
September 2, 2009   11:53 PM PDT
 
tntng pranan maqasid syariah dlm pmbngunan ummah xde ker ???
zie
August 28, 2009   10:28 PM PDT
 
Assalamualaikum...

Terima kasih sbb bg idea utk assignment perbezaan tamadun islam n barat. Kalo ada lebih detail, lg bagus...
xxx
July 15, 2009   09:43 AM PDT
 
askum..boley tolong ceritakan perbezaan etika perniagaan barat dan islam?????
mizzz
June 11, 2009   03:10 PM PDT
 
boleh tak berikan perbandingan falsafah pendidikan barat timur dan islam
cinta
February 7, 2009   06:22 PM PST
 
BERIKAN KELEBIHAN TAMADUN ISLAM BERBANDING TAMADUN BARAT DARI PELBAGAI SUDUT
cinta
February 7, 2009   06:20 PM PST
 
BOLEH TAK TOLONG BERIKAN PERBEZAAN DARI SUDUT AKHLAK TAMADUN ISLAM DAN BARAT
cinta
February 7, 2009   06:17 PM PST
 
BOLEH X TOLONG TERANGKAN PERBEZAAN KONSEP TAMADUN ISLAM DAN BARAT DARI PELBAGAI SUDUT
cinta
February 7, 2009   06:14 PM PST
 
ley tak kemukakan perbezaan konsep tamadun islam dan barat_part2 uitm
hani
January 14, 2009   03:21 PM PST
 
Assalamualaikum...Saya salah seorg dari pelajar ukm semester 2 . Saya ingin bertanya mengenai etika peperangan dari perspektif islam dan barat. Dimana saya boleh mendapatkan maklumat tersebut jika anda tau url sitenye sila emailkan kepada saya di...
Honey_green114@yahoo.com
chu
August 11, 2008   05:56 PM PDT
 
emm..xde ke etika perhubungan/kekeluargaan islam?
iz
July 16, 2008   12:45 AM PDT
 
erm bley x tlg bg hadis-hadis da ayat al-quran yg berkaitan dgn etika teknologi maklumat...
MOHD IZAD
May 10, 2008   12:42 AM PDT
 
BAGUS DAN MEMUASKAN, TAPI ADALAH LEBIH BAGUS KALAU EN. TAMBAH BERKENAAN DENGAN CONTOH2 KERJA BARAT BERDASARKAN TEORI YANG DIBRI BERTUJUAN MENAMPAKKAN LG PERBEZAAN ANTARA BARAT DAN ISLAM.,TQ
ajoi
July 7, 2007   02:15 AM PDT
 
teori tamadun islam xde ker ish...3x
ajoi
July 7, 2007   02:14 AM PDT
 
teori tamadun islam xde ker ish...3x
eLy
January 15, 2007   03:09 PM PST
 
thanx for this writing.. hehe.. leh wat rujukan assignment ni..
june
November 16, 2006   01:48 PM PST
 
alamak br je nak copy utk soalan paper isnin ni xde ke teori kohlberg :p
 

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments
Previous Entry Home Next Entry


Pendita Bitara

Kebangkitan Ummah bermula daripada kebangkitan minda dan paradigma.....
bukan suatu evolusi yang pasif...

PERJUANGAN BAHASA MELAYU


Bahasa Melayu bukan diperjuang secara ketaksuban etnik dan ras. Bukan bernada chauvinis yang sempit apatah lagi ingin menguja Bahasa ini sebagai adi bahasa yang menggugat bahasa lain. Bahasa ini adalah payung bagi keharmonian, interaksi dan bahasa ilmu bagi sebuah Negara bangsa bernama Malaysia. Dasar ini akan menjadikan perjuangan bahasa melayu diupayakan, sekata dan harmonis sekaligus mengekalkan bahasa peribumi dan kaum lain sebagai hak kekal bagi setiap kaum. Perjuangan bahasa dan sosiolingusitik adalah luas. Perjuangan bahasa bukan sekadar menolak PPSMIini kerja berat bagi yang mengaku warga Malaysia. Ini nada juang bagi memartabat eka bahasa kita.
(Pendita Bitara)
RENCAH HIDUP

Teks (penulisan) adalah wahana bagi masyarakat belajar.
Yang mana dari sini pengtahuan berganjak terus-menerus menuju kematangan.
Tanpa teks, peristiwa dan pengalaman akan menguap ditelan waktu, untuk kemudian kita akan bertengkar tentang kebenaran peristiwa itu pada hari kemudian.
Tanpa teks kita tidak mampu memetik kearifan hidup.
Tanpa teks apakah yang dapat kita wariskan kepada anak cucu?
( Shaharom TM Sulaiman dalam Buku Kekasih)

Bahasa adalah citra atma sesuatu bangsa, Bahasa adalah perlambangan nurani

A. Samad Said (sasterawan Negara)


Kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2003 (PPSMI), kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2009 dan akan terus melanggar sehingga 2017


.:Blog-Blog saya yang lain:.PENTAS KAJI BUKU


LANDSKAP SIASAH

SKUAD PENYELAMAT AQIDAH (SPAQ)

JAISYU MUHAMMAD.:Link Info:.:.


Harakah

Utusan

Berita Harian

Harian Metro

Buletin

Malaysiakini

Marhaen

.:Sederap Senada Sekata:.saifulislam

Abdul Hadi Bin Alias (UTP)

Lirik Nasyid (Sahabatku Amni)

Puisi Nurani

Lindungan Bulan

Along Effendi

Diskusi Hati : Mujahidah Kustem (Sahabatku Amni)

Mujahidah UIA

Diari Mujahid

UBU

Fathi Reformist

Akmal Labu (Pendakwah Kontemporari)

.:NGO n Islamic Movement:.PAS

Ikhwanul Muslimin


KEADILAN

JIM

KERSANI training

Terengganukini


Persatuan Ulama'


PAKSI

.:Jaringan Ilmiah:.Bahan Tarbiah

Biografi Ulama' dan Tabiin

Komik dakwah

Sirah nabi berserta nota dan peta-peta

Ini Sejarah Kita ( Sejarah Khilafah Islam)

Download Kuliah Aqidah (Tuan Guru Abdul Hadi)

Rujukan Fiqh dan Syariah

Berita Umat Islam Antarabangsa (Islam NEWS Room)

nak MP3 Nasyid? Mai tekan sini....

Mari Kenal Ulama'

Mari Belajar Menulis Artikel dan Buku

Ummah Muslimin

MyKULIAH(MP3)

Rujukan Al Quran

Rujukan Hadis-hadis

Fatwa Al-Qaradhawi

Cintailah buku dan Bahasa kita

Marilah baca buku Terkini !! Update your mind..

.:Gegar Kampus:.PMIUM bersamamu...


ISIUKM

PMIUTM Gegar Selatan

PKPIM

Ikatan Persaudaraan Jepun


Kepada Pengunjung yang ingin meneliti artikel-artikel yang lepas, sila cari melalui Kalender. Artikel mula dimasukkan pada 21 April 2006. Moga bermanfaat kepada kalian

.:Counter:.online
hits since 21 April 2006|+| TAJUK UTAMA |+|


1) Keutamaan Agen Muslih dalam Era Islam Kini Dalam Menempuh Aspek Khilafiyyah
2) Ancaman Islam LIberal....Sejarah Kembali Berulang
3) Falsafah Jundiyyah
4) Kelayuan Keintelektualan Dalam Gerakan Mahasiswa Islam
5) Asal Kekuatan Ummah Bermula Daripada Membaca...Suatu Saranan
6) Asal Rentak Politik Cina di Tanah Melayu
7) Mana Lagi Dhalalah??
8) Mahasiswa Perlukan Perenungan Sejenak
9) Analisa Mahasiswa Pasca 1998
10) Kronologi Gerakan Mahasiswa
11) Siapakah Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari?...
12) Demokrasi Dan Pemerintahan Islam
13) Tafsir Al-Fatihah(ayat 7)
14) Tafsir Al-Fatihah (ayat 6)
15) Tafsir Al-Fatihah (ayat 5)
16) Berfikir??
17) Tafsir Al-Fatihah (ayat 4)
18) Tafsir Al-Fatihah (ayat 2-3)
19) Tafsir Al-Fatihah (ayat 1)
20) Memurnikan Amal Jamaie
21) Hiburan Dan Muzik..Dan persimpangan
22) Keruntuhan Usmaniyyah..Pengenalan Sultan Terakhir Turki
23)Rasulullah..Saintis Sosial Dan Politik Terulung
24) Gambaran Umum Apa Itu Dakwah
25) Mahasiswa,Buku Dan Universiti
26) Pengajaran Surah Al-Hujurat
27) Nak Kopi??KOPISATU!!
28) Amerika VS Iran
29) Kilat..Takut Ada Tanda...
30) Isu Penghinaan Nabi...perlu tahu fakta
31) Falsafah Aliran Mistik
32) Nilai Sepunya Falsafah Yunani
33) Pengaruh Imperialis Terhadap Sejarah Kita
34) Puisi : Bukan Sengaja Ku Disini
35) Dasar Istihasan Sebagai Satu Sumber Hukum
36) Tawanan Fallujah : Rakyat Malaysia..
37)Teori etika antara Islam dan Barat
38) Riba Dan Beberapa Perbahasan Klasik
39) Realiti Kehidupan Barat
40) Kesan Penjajahan Terhadap Tradisi Keilmuan Islam
41) Hukum Akal Serta Hikmahnya Untuk Umat Islam kini...
42) Perbahasan Isu Penghinaan Nabi(2)
43) Tuduhan Pertama : Isu Perhambaan
44) Tuduhan Kedua : Rasulullah Pengganas
45) Tuduhan Ketiga : Rasulullah dengan Dasar Tertutupnya
46) Judas
47) Kitab Haji (Pertama)
48) Bab Haji (Kedua)
49)Tuduhan Keempat : Rasulullah Mendiskriminasi Wanita
50) Bab Haji (ketiga)
52) Media alternatif...media tradisi?
53) 'Tak Nak Kacau'...'Tak Nak Tegur'
54) Suka Duka Gerakan Islam Dunia
55) Kegopohan Jepun...
56) Bab Haji (4)
57)Politik Melayu Sebelum, Semasa Dan Selepas Perang
58) Kenapa Mahasiswa Kini Jahil Sirah?
59) Kebenaran Al Quran Dengan Sains Alam Sejagat
60)Alam dan Al Quran....
61) Kejadian Menusia Dalam Al-Quran
62) Bangsa Lain Menguasai Warisan Melayu Islam....Nasib Tulisan Jawi
63) Ramalan Rasulullah terhadap pasaran bebas
64) Bab Haji(5)
65) Tangisan Mereka Kering Sendiri Akhirnya...
66) Maju Dengan Buku...Buku Ada Auranya Sendiri...
67) Saya Sayaaaang...Kucing
68) Pengetahuan Kebudayaan;Satu Keperluan Mahasiswa
69) Sikap Kita Terhadap Isu Palestin dan Zionis
70) Dilema Mempertahankan Hak Istimewa Melayu
71) Cerita ni biasa je..saja nak cerita gak...
72) Semutal Lama...
73) Interaksi Gerakan Dakwah Malaysia
74)Umat Islam buta huruf..Islam bukan anti-intelek..
75) Respon terhadap tulisan Interaksi antara Jamaah
76) Islam dan Sosialisme
77)Peranan Tafsir Maudu'i dalam aplikasi Dakwah berkesan.
78)Usul Dan Furu', dikotomi yang mungkin dikelirukan...
79)Jihad terbuka..jaminan sosial...
80)Isu Aqidah..isu kita bersama
81)Plant Tindakan Terhadap ISU ISLAM
82)Memahami Unsur Dan Ciri Negara Islam
83)Islam : dikotomi kepercayaan dan pemikiran.
84)HAPUSKAN WTO !!
85)Monolog aku pada DIA
86)Mari membokot..bagaimana memboikot?
87)Campur tangan Amerika dalam operasi kristianisasi
88)Berdebat dalam kelas...
89)Berdebat dalam kelas...
90)FESKUM..medan latihan mahasiswa?
91)Edaran Khutbah Jumaat
92)Agama sebagai faktor penyatuan bukan perbalahan
93)Merdeka perlukan semangat patriotik...
94)Erti merdeka dalam erti minda yang realiti
95)Bab Haji 6
96)Sektor Pekerjaan Dan Ibadah
97)Perbahasan Isu Kalam Allah Menurut Tohawi....
98)Bab Haji 7
99)Keilmuan Politik dan Aplikasi; saranan Ulama' Tradisi
100) Bab Haji (8)
101) Bab Haji (9)
102) Pembongkaran Pemikiran Said Nursi Badiuzzaman
103) Qasad Yang sahih dan Ikhlas...
104) Sentimen anti jepun...menggagalkan normalisasi
105) Muniatul musolli (bahagian 1)
106) Muniatul Mosolli (bahagian kedua)
107) Menyediakan makanan untu keluarga si mati
108) Tafsir Al Bayan. (bahagian 1)
109) Benarkah agama lain diiktiraf?
110) Hukum-Hukum Dalam Islam (ilmu usuluddin)
111) Benarkah wujud Makhluk lain di Planet selain BUMI?
112) Hari Raya dalam Kosmo Melayu
113) Kedukaan Farah....Dalam kalangan yang durja
114)Gelaran Al Abtar
115) Ajaran Sesat
116) 3 suku dan hero tamil
117) Adakah malaikat tertakluk dalam syariat rasulullah
118) Tafsir Al Bayan (Bahagian 2)
119) Tafsir Al Bayan (bahagian 3)
120) Kitab bab Korban,aqiqah (part 1)
121) MUZIK?kenapa tiada ruang untuknya?
122) KEBANGKITAN MELAYU, RETORIKA ATAU SUATU WAHANA
123) REJIMEN KE-10 PKM MENGANUT KOMUNISME ATAU MENUNGGANG KOMUNISME?
124) Melayu Dan Raja bersendikan adat
125) Agenda Perpaduan Kaum; Agenda bersama
126) jalur Pemikiran Syed Qutb
127) Sayyid Sabiq Dan Fiqh As Sunnah
128) Reformis akan menjadi orthodoks akhirnya...
129) Sejarah Retro Merdeka yang kian dilupakan.
130)KEFARDHUAN MEMPELAJARI ASAL FALSAFAH DAN AQIDAH ILHAD DALAM MEMAHAMI KESESATAN IDEOLOGI MODEN1

<< May 2006 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

MEDAN BITARA:.


.

 • IKLANEKA
  INGIN MENGHANTAR ARTIKEL? INGIN BERKONGSI IDEA SERTA MEMBERI SARANAN? Email : jihadin82@yahoo.com

  Logo lama Universiti Malaya
  Universiti Terulung


 • KESINAMBUNGAN PENTING BLOG MUNAWWARAH
  Ingin berdiskusi secara ilmiah? Artikel ilmiah dan berada dalam komuniti ilmiah? Sila memasuki alam pendita_bitara@yahoogroups.com.....
  Masukkan alamat email:


  Powered by
  groups.yahoo.com
  Locations of visitors to this page


  Get your own playlist at snapdrive.net!
  DOWNLOAD LAGU SAYA

  REC017.WAV
  REC013.WAV
  REC014.WAV
  REC015.WAV
  selawat kompang.WAV
  REC016.WAV

  Saya menyediakan perkhidmatan sewa alatan muzik perkusi (ketuk) untuk kegunaan nasyid atau persembahan kesenian Islam-Melayu. Harga semestinya berpatutan serta perkhidmatan hantar alatan sewa ke tempat anda. Saya juga berpengalaman mengadakan latihan nasyid yang melibatkan latihan vokal berharmoni serta permainan alatan muzik perkusi di sekolah-sekolah serta institusi khas.

  Hubungi saya untuk maklumat serta pakej perkhidmatan yang saya sediakan. Bersedia untuk membantu agensi kerajaan atau NGO untuk menubuhkan pasukan nasyid yang berkemahiran. Harga dan khidmat istimewa untuk pelajar sekolah atau IPT. Hubungi 017 6291368 atau email : jihadin82@yahoo.com

  Penulis sambilan untuk Majalah Milenia Muslim, Farduain, Dian, Dewan Kosmik, Dewan Masyarakat dan beberapa media lain. Kini giat membentang kertas kerja isu umat Islam dalam dan luar negara untuk kefahaman masyarakat awam. Berminat untuk diskusi atau forum sila hubungi 017 6291368

 • If you want to be updated on this weblog Enter your email here:  rss feed