Image hosting by Photobucket
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: Juzuk Intelek jangan sesekali dilupakan walau kaki jauh meninggalkan gerbang kampus:.:.:.:.:.:.:.:.Biarkan cahaya kebangkitan menyinar, memenuhi citra yang Uzma.:.:.:.:.:.:.:.Mahasiswa dan Tradisi Kependitaan..ada Peranan yang tersendiri



Tuesday, April 25, 2006
Gambaran umum..apa itu dakwah

USUL WA FIQH ADDA’WAH
 
Muhammad Nuruddin Bashah
Universiti Malaya
 
1)      Definisi dakwah
·         Penerangan
Dakwah boleh didefinasikan sebagai penerangan dan penyebaran yang jelas (Basiroh) dan (Bayyinah)
 
·         Penyiaran
Dakwah juga dikenali sebagai tindakan penyiaran dan pempromosian sesuatu. Dalm Islam penyiaran ini dinamakan sebagai penyampaian risalah (ajaran yang disirakan) dan dikhususkan kepada para Rasul (Mursalin) yang diwajibkan menyiarkan dakwah mereka.
 
·         Pendidikan dan pengajaran (dogma / doktrin)
Pendidikan dan pentarbiahan adalah perkara yang termasuk di dalam agenda dakwah. Pentarbiahan adalah perkara yang dilaksanakan sejurus selepas para madu’ yang mendengar dakwah diayah (umum) terpanggil dan berminat untuk meneruskan menerima risalah Islam. Golongan yang layak akan dilatih untuk meneruskan tradisi pendakwah. Pendoktrinan adalah kaedah yang dilaksanakan sepanjang pendidikan ini dilakukan dengan elemen kasih sayang dan nilai ubudiyyah.
 
·         Propaganda (propagare)
Bagi agama Kristian, mereka lebih senang menggunakan istilah Yunani iaitu propagare. Propaganda juga dalah istilah yang seiring dengan konsep dakwah. Walaubagaimanapun dakwah mempunyai uslub syari’y, kerangkanya sendiri, matlamat yang jelas dan adab-adabnya.
 
Secara Umumnya kita memahami dakwah dalam bahasanya ialah ’memanggil’. Pada istilahnya ialah memanggil manusia ke arah Ubudiyyah menurut landasan Al Quran dan As Sunnah secara berhikmah dan teratur
 

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar,dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman,tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yangberiman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.          (ali-Imran : 110)

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyerukepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegahdari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.                                                                        (ali-Imran : 104)

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yangbaik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahuitentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yanglebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk                (surah an-Nahl : 125)
 
 
2)      Sejarah dakwah
      -           Sejarah Qabil Habil : Dakwah pertama ini dilakukan sendiri oleh Nabi Adam a.s yang bertindak mencegah hasad dengki dan nilai bongkak yang bersarang dijiwa Qabil. Bongkak adalah dosa pertama yang dilakukan oleh  Iblis yang akhirnya mengheretnya kelembah kekufuran. Disini kita melihat dakwah kadangkala gagal dilakukan oleh bapa sendiri pada anaknya.
      -           Nabi Nuh : Dakwah Nabi Nuh adalah dakwah yang penuh kesabaran dan air mata. Kita melihat anak dan isterinya sendiri ditakdirkan mati dalam kekufuran yang nyata.
      -           Amru bin Luhai : Kita melihat bagaimana dakwah menentang berhala bermula apabila kaum nabi Idris membina berhala pertama di dunia apabila Nabi Idris a.s naik ke langit bersama Izrail a.s. Amru bin Luhai adalah manusia pertama membawa berhala-berhala daripada Parsi dan Rom ke kota Mekah. Berhala pertama ialah Latta dan Uzza serta Hubal. Bermula inilah dakwah Rasulullah SAW berteraskan nilai aqidah dan pemurnian akhlak dikalangan kaumnya sendiri.
 
·         Dakwah Yunani
 
                  Corax Syracue (ilmu pidato)
Corax dalah ahli falsafah Yunani yang mendisiplinkan keilmuan pidato dan ucapumum. Dalam Islam kita melihat bagaimana Nabi Harun diutus bersama Nabi Musa untuk berdakwah lantaran kepetahan Nabi Musa yang terbatas.
 
                   - Pluto :
Beliau mengggaskan  jiwa merdeka, berintelek tinggi serta menjadi warganegara yang baik melalui dakwah dan missionary beliau di Akademi iaitu universiti pertama didunia.
                         - Aristotle :
 
Beliau adalah pengasas pertama ilmu mantik yang menjadi sumber kekuatan kepada pendakwah kontemporari. Keilmuan beliau telah memepengaruhi ramai penghujah Islam yang berhujah dengan agama lain seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Al Ghazali serta Ibnu Rushd. Keilmuan ini juga pernah menimbulkan fitnah terbesar dalam dunia intelek Islam apabila lahirnya golongan fanatisme mantik iaitu Muktazilah.
 
·         Diikuti oleh golongan Hindu, guna kaedah pidato yang seiring dengan zaman Nabi Musa
 
·         Sejarah dakwah :
-          Muhammad Abduh ; membina paradigma baru penyusunan fahaman dan disiplin ilmu Islam. Membangkitkan semangat yang tidur.
-          Hassan al-Banna : menyusun manusia agar menterjemahkan amal jamaie dalam bentuk program realiti. Menyatukan umat Islam. Serta menganjurkan pembentukan manusia ’ummatan wasotan’ secara berprogram.
-          Abu A’la al-Maududi : menganjurkan kesatuan manusia, bergerk seiring dengan falsafah manusia, serta berjuang pembersihan hati dan aqidah umat Islam.
Said Nursi Badiuzzaman : Menggabungkan aspek tasawuf, imu sains, tafsir dan gerakan dakwah dalam ajaran dan pergerakan Jamaah An Nur di Turki.
 
3) Method / Kaedah Dakwah
 
·        Sheikh Waliyullah (India)
-          Tarhib : Kaedah yang menekankan perihal ancaman dan siksaan dalam Islam sekiranya tidak menepati syariat serta mengkufuri Allah.
 
-          Targhib : Ialah kaedah menceritakan keindahan akhlak, system dan aturcara hidup secara Islam. Juga diterangkan nikmat syurga sebagai ganjaran.
 
 
-          Tamsil : Menjelaskan konsep Islam melalui contoh-contoh silam dan persekitaran. Contoh yang jelas dan difahami oleh madu’ seperti mengaitkan dengan artis, filem, lagu kegemaran mereka dan lainnya.
 
-          Masail  : Menceritakan konsep Islam melalui permasalahan sebagai kajian kes tertentu. Pendakwah perlu tahu kesemua permasalahan yang sering ditimbulkan dalam dunia Islam dan segera mencari jawapan daripada Ulama’ yang faqih agar menjadi asabab kepada kefahaman masyarakat. Isu semasa perlu diketahui dengan jelas dan dikaitkan dengan dalil dan sirah.
 
·        Method/kaedah dakwah umum
-          availability
-          contrast
-          reward and threat
 

Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalanganmereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, danmengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Qur'an) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.               (surah al-Baqarah : 219)

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka,dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, makabertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya           (surah ali-Imran : 159)
 
Usul Adda’wah  (Zad a’ala Thoriq)
 
1)      Persiapan mental : Mental dan spiritual pendakwah perlu kuat agar tahan dengan ujian tekanan, tarbiah persekitaran, anak isteri dan keluarga mereka. Pendakwah yang tidak melatih hatinya akan terjebak dengan permasalahan picisan dan murahan. Sekelip mata pendakwah yang dulunya tegas menjadi lemah, longlai dan lari daripada syariatnya.
2)      Persiapan bahan dakwah :
 
v      Ilmu :
-          Agama : Perlu diketahui secara menyeluruh termasuk Ilmu alat (bahasa Arab) ilmu Hadis dan asas Tafsir Al Quran, ilmu Aqidah yang seimbang serta beberapa pendapat mazhab yang muktabar.
-          Pengetahuan am : Isu semasa terutama yang berkaitan dengan sensitivity umat Islam.
-          Sejarah : Sirah Rasulullah serta sejarah ketamadunan Islam wajib diketahui dengan jelas. Sejarah tanahair pendakwah adalah asas untuk meletakkan pendakwah adalah relevan dengan suasananya (waqi’)
 
-          Falsafah – mantic : Keilmuan mantic, kritikal thinking, lateral thinking serta asa Falsafah Islam wajar diketahui secara sedikit sebanyak. Pendakwah yang bijak akan sering menggunakan konsep mantic dalam dakwahnya.
-          Kebudayaan dan kesenian : Kebudayaan semasa dan kesenian yang berteras agama perlu diketahui dengan jelas. Dalil berkenaan alat muzik dan berkenaan hiburan perlu diketahui secara tafsili (detail). Menggunkaan agent hiburan sebagai method dakwah perlu ditegaskan mabda’ (prinsip) yang jelas agar pendakwah bukan menjadi golongan taa’suf( wewenang). Hiburan dan muzik adalah perkara tahsiniat yang terendah sekali. Penekanan dan keterbukaan dalam nilai hiburan adalah sekadar maslahah dan bukannya matlamat dan prinsip.
-          Politik : Asas politik barat dan Islam perlu dipelajari sedikit demi sedikit. Pola politik banyak terdapat dalam isu semasa dan segala displin politik secular perlu dipelajari daripada orang yang berkemampuan. Buku Art Of War (karangan Tsu Zhu) boleh dijadikan asas kajian para golongan siasah dan perancang strategi gerakan dakwah.
-          Ekonomi : Ekonomi Islam yang berteras Al A’dlu wal Ihsan perlu diserap dalam kehidupan. Ramai pendakwah masih kabur perihal ekonomi Islam dan nilai sepunya yang mungkin ada dengan ekonomi barat di Negara kita. Bukan kesemuanya ekonomi barat perlu dihakis di Negara kita. Inilah keilmuan yang amat penting bagi pendakwah.
-          Social : Ilmu sain social, disiplin antropologi menjadikan pendakwah matang dan pendai mengusai persekitran.
-          Ilmu jiwa /psikologi : Ilmu ini membantu kita memhami sikap segmentation yang beza seperti golongan remaja, tua dan golongan kanak-kanak.
-          Perbandingan ideology : Mengetahui secara jelas asl-usul segala ideology di dunia ini dan perbezaanya dengan system Islam.
-          Bahasa / loghat : Pendakwah yang bijak akan mengetaui serba sedikit loghat dan pertuturan setempat.
 
v      Method persiapan
-          Iqr’a – sebut – sampaikan – analitikal – latihan
-          Bengkel / dakwah
-          Training (Program khusus)
-          Pondok (mempelajari ilmu konvensional)
-          Masjid (Mempelajari keilmuan kontemporari secara asasiy)
-          Media umum
§         TV
§         Internet
§         Paper
 
v      Tujuan dakwah
 
1.      Islah Aqa’id : Memperbaiki aqidah umat.
2.      Islah Ibadah : Memperbaiki ibadat dan mengelakkan pertempuran khilafiyah dalam masyarakat.
3.      Islah Akhlak :Meperbaiki akhlak masyarakat dan menghiasi dengan nilai keislaman.
4.      Islah ijtima’ – masyarakat :memperbaiki system social dengan beriltizam  secara langsung dengan masyarakat.
5.      Islah siasiyah L: Memperbaiki system pentadbiran agar seiring dengan nilai keislaman samada di pejabat, sekolah, kilang, kampong dan Negara.
6.      Islah Iqtissadi (ekonomi) : Mengislahkan ekonomi agar mengikuti lunas Islam, berakhlak dan tidak ada unsur penindasan.
 
7.      Islah Harbiy :Memperbaiki system peperangan agar menepati nilai peperangan secara Islam dan beradab dalam berperang.
8.      Islah Istirqaq (pembebasan hamba) – istiqlal, hurriyyah (kemerdekaan) :Memerdekan Negara dari cengkaman penjajah. Beriltizam dengan sector ketenteraan adal;ah salah satu methodology dakwah semasa.
9.      Tahrir al Uqul Wa Ifkar. : Memperbaiki akal dan pemikiran masyarakat agar meninggalkan ideology sesat, khurafat dan syirik. Perlu diperjelas secar konsisten dan beristiqamah. Cabaran akan senantiasa menanti pendakwah dalam hal ini.
 
Penutup.
Diharapkan fakta-fakta ringkas berkenaan dakwah ini boleh membantu para pendakwah mengetahui asas dan usul bagi mereka meneruskan jejak tapak mereka untuk Islam tercinta. Manfaat daripada penulisan ini penulis hadiahkan kepada guru-guru dan naqib penulis, Ibu Bapa dan diniatkan untuk keseluruhan pejuang Islam hari ini. Moga Allah membantu kita.
 
15/11/2005
 

Posted at 03:04 am by Pendita Bitara

 

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments




Previous Entry Home Next Entry


Pendita Bitara

Kebangkitan Ummah bermula daripada kebangkitan minda dan paradigma.....
bukan suatu evolusi yang pasif...

PERJUANGAN BAHASA MELAYU


Bahasa Melayu bukan diperjuang secara ketaksuban etnik dan ras. Bukan bernada chauvinis yang sempit apatah lagi ingin menguja Bahasa ini sebagai adi bahasa yang menggugat bahasa lain. Bahasa ini adalah payung bagi keharmonian, interaksi dan bahasa ilmu bagi sebuah Negara bangsa bernama Malaysia. Dasar ini akan menjadikan perjuangan bahasa melayu diupayakan, sekata dan harmonis sekaligus mengekalkan bahasa peribumi dan kaum lain sebagai hak kekal bagi setiap kaum. Perjuangan bahasa dan sosiolingusitik adalah luas. Perjuangan bahasa bukan sekadar menolak PPSMI…ini kerja berat bagi yang mengaku warga Malaysia. Ini nada juang bagi memartabat eka bahasa kita.
(Pendita Bitara)




RENCAH HIDUP

Teks (penulisan) adalah wahana bagi masyarakat belajar.
Yang mana dari sini pengtahuan berganjak terus-menerus menuju kematangan.
Tanpa teks, peristiwa dan pengalaman akan ‘menguap’ ditelan waktu, untuk kemudian kita akan bertengkar tentang kebenaran peristiwa itu pada hari kemudian.
Tanpa teks kita tidak mampu memetik kearifan hidup.
Tanpa teks apakah yang dapat kita wariskan kepada anak cucu?”
( Shaharom TM Sulaiman dalam Buku Kekasih)

Bahasa adalah citra atma sesuatu bangsa, Bahasa adalah perlambangan nurani

A. Samad Said (sasterawan Negara)


Kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2003 (PPSMI), kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2009 dan akan terus melanggar sehingga 2017


.:Blog-Blog saya yang lain:.



PENTAS KAJI BUKU


LANDSKAP SIASAH

SKUAD PENYELAMAT AQIDAH (SPAQ)

JAISYU MUHAMMAD



.:Link Info:.:.


Harakah

Utusan

Berita Harian

Harian Metro

Buletin

Malaysiakini

Marhaen

.:Sederap Senada Sekata:.



saifulislam

Abdul Hadi Bin Alias (UTP)

Lirik Nasyid (Sahabatku Amni)

Puisi Nurani

Lindungan Bulan

Along Effendi

Diskusi Hati : Mujahidah Kustem (Sahabatku Amni)

Mujahidah UIA

Diari Mujahid

UBU

Fathi Reformist

Akmal Labu (Pendakwah Kontemporari)

.:NGO n Islamic Movement:.



PAS

Ikhwanul Muslimin


KEADILAN

JIM

KERSANI training

Terengganukini


Persatuan Ulama'


PAKSI

.:Jaringan Ilmiah:.



Bahan Tarbiah

Biografi Ulama' dan Tabiin

Komik dakwah

Sirah nabi berserta nota dan peta-peta

Ini Sejarah Kita ( Sejarah Khilafah Islam)

Download Kuliah Aqidah (Tuan Guru Abdul Hadi)

Rujukan Fiqh dan Syariah

Berita Umat Islam Antarabangsa (Islam NEWS Room)

nak MP3 Nasyid? Mai tekan sini....

Mari Kenal Ulama'

Mari Belajar Menulis Artikel dan Buku

Ummah Muslimin

MyKULIAH(MP3)

Rujukan Al Quran

Rujukan Hadis-hadis

Fatwa Al-Qaradhawi

Cintailah buku dan Bahasa kita

Marilah baca buku Terkini !! Update your mind..

.:Gegar Kampus:.



PMIUM bersamamu...


ISIUKM

PMIUTM Gegar Selatan

PKPIM

Ikatan Persaudaraan Jepun


Kepada Pengunjung yang ingin meneliti artikel-artikel yang lepas, sila cari melalui Kalender. Artikel mula dimasukkan pada 21 April 2006. Moga bermanfaat kepada kalian

.:Counter:.



online
hits since 21 April 2006







|+| TAJUK UTAMA |+|


1) Keutamaan Agen Muslih dalam Era Islam Kini Dalam Menempuh Aspek Khilafiyyah
2) Ancaman Islam LIberal....Sejarah Kembali Berulang
3) Falsafah Jundiyyah
4) Kelayuan Keintelektualan Dalam Gerakan Mahasiswa Islam
5) Asal Kekuatan Ummah Bermula Daripada Membaca...Suatu Saranan
6) Asal Rentak Politik Cina di Tanah Melayu
7) Mana Lagi Dhalalah??
8) Mahasiswa Perlukan Perenungan Sejenak
9) Analisa Mahasiswa Pasca 1998
10) Kronologi Gerakan Mahasiswa
11) Siapakah Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari?...
12) Demokrasi Dan Pemerintahan Islam
13) Tafsir Al-Fatihah(ayat 7)
14) Tafsir Al-Fatihah (ayat 6)
15) Tafsir Al-Fatihah (ayat 5)
16) Berfikir??
17) Tafsir Al-Fatihah (ayat 4)
18) Tafsir Al-Fatihah (ayat 2-3)
19) Tafsir Al-Fatihah (ayat 1)
20) Memurnikan Amal Jamaie
21) Hiburan Dan Muzik..Dan persimpangan
22) Keruntuhan Usmaniyyah..Pengenalan Sultan Terakhir Turki
23)Rasulullah..Saintis Sosial Dan Politik Terulung
24) Gambaran Umum Apa Itu Dakwah
25) Mahasiswa,Buku Dan Universiti
26) Pengajaran Surah Al-Hujurat
27) Nak Kopi??KOPISATU!!
28) Amerika VS Iran
29) Kilat..Takut Ada Tanda...
30) Isu Penghinaan Nabi...perlu tahu fakta
31) Falsafah Aliran Mistik
32) Nilai Sepunya Falsafah Yunani
33) Pengaruh Imperialis Terhadap Sejarah Kita
34) Puisi : Bukan Sengaja Ku Disini
35) Dasar Istihasan Sebagai Satu Sumber Hukum
36) Tawanan Fallujah : Rakyat Malaysia..
37)Teori etika antara Islam dan Barat
38) Riba Dan Beberapa Perbahasan Klasik
39) Realiti Kehidupan Barat
40) Kesan Penjajahan Terhadap Tradisi Keilmuan Islam
41) Hukum Akal Serta Hikmahnya Untuk Umat Islam kini...
42) Perbahasan Isu Penghinaan Nabi(2)
43) Tuduhan Pertama : Isu Perhambaan
44) Tuduhan Kedua : Rasulullah Pengganas
45) Tuduhan Ketiga : Rasulullah dengan Dasar Tertutupnya
46) Judas
47) Kitab Haji (Pertama)
48) Bab Haji (Kedua)
49)Tuduhan Keempat : Rasulullah Mendiskriminasi Wanita
50) Bab Haji (ketiga)
52) Media alternatif...media tradisi?
53) 'Tak Nak Kacau'...'Tak Nak Tegur'
54) Suka Duka Gerakan Islam Dunia
55) Kegopohan Jepun...
56) Bab Haji (4)
57)Politik Melayu Sebelum, Semasa Dan Selepas Perang
58) Kenapa Mahasiswa Kini Jahil Sirah?
59) Kebenaran Al Quran Dengan Sains Alam Sejagat
60)Alam dan Al Quran....
61) Kejadian Menusia Dalam Al-Quran
62) Bangsa Lain Menguasai Warisan Melayu Islam....Nasib Tulisan Jawi
63) Ramalan Rasulullah terhadap pasaran bebas
64) Bab Haji(5)
65) Tangisan Mereka Kering Sendiri Akhirnya...
66) Maju Dengan Buku...Buku Ada Auranya Sendiri...
67) Saya Sayaaaang...Kucing
68) Pengetahuan Kebudayaan;Satu Keperluan Mahasiswa
69) Sikap Kita Terhadap Isu Palestin dan Zionis
70) Dilema Mempertahankan Hak Istimewa Melayu
71) Cerita ni biasa je..saja nak cerita gak...
72) Semutal Lama...
73) Interaksi Gerakan Dakwah Malaysia
74)Umat Islam buta huruf..Islam bukan anti-intelek..
75) Respon terhadap tulisan Interaksi antara Jamaah
76) Islam dan Sosialisme
77)Peranan Tafsir Maudu'i dalam aplikasi Dakwah berkesan.
78)Usul Dan Furu', dikotomi yang mungkin dikelirukan...
79)Jihad terbuka..jaminan sosial...
80)Isu Aqidah..isu kita bersama
81)Plant Tindakan Terhadap ISU ISLAM
82)Memahami Unsur Dan Ciri Negara Islam
83)Islam : dikotomi kepercayaan dan pemikiran.
84)HAPUSKAN WTO !!
85)Monolog aku pada DIA
86)Mari membokot..bagaimana memboikot?
87)Campur tangan Amerika dalam operasi kristianisasi
88)Berdebat dalam kelas...
89)Berdebat dalam kelas...
90)FESKUM..medan latihan mahasiswa?
91)Edaran Khutbah Jumaat
92)Agama sebagai faktor penyatuan bukan perbalahan
93)Merdeka perlukan semangat patriotik...
94)Erti merdeka dalam erti minda yang realiti
95)Bab Haji 6
96)Sektor Pekerjaan Dan Ibadah
97)Perbahasan Isu Kalam Allah Menurut Tohawi....
98)Bab Haji 7
99)Keilmuan Politik dan Aplikasi; saranan Ulama' Tradisi
100) Bab Haji (8)
101) Bab Haji (9)
102) Pembongkaran Pemikiran Said Nursi Badiuzzaman
103) Qasad Yang sahih dan Ikhlas...
104) Sentimen anti jepun...menggagalkan normalisasi
105) Muniatul musolli (bahagian 1)
106) Muniatul Mosolli (bahagian kedua)
107) Menyediakan makanan untu keluarga si mati
108) Tafsir Al Bayan. (bahagian 1)
109) Benarkah agama lain diiktiraf?
110) Hukum-Hukum Dalam Islam (ilmu usuluddin)
111) Benarkah wujud Makhluk lain di Planet selain BUMI?
112) Hari Raya dalam Kosmo Melayu
113) Kedukaan Farah....Dalam kalangan yang durja
114)Gelaran Al Abtar
115) Ajaran Sesat
116) 3 suku dan hero tamil
117) Adakah malaikat tertakluk dalam syariat rasulullah
118) Tafsir Al Bayan (Bahagian 2)
119) Tafsir Al Bayan (bahagian 3)
120) Kitab bab Korban,aqiqah (part 1)
121) MUZIK?kenapa tiada ruang untuknya?
122) KEBANGKITAN MELAYU, RETORIKA ATAU SUATU WAHANA
123) REJIMEN KE-10 PKM MENGANUT KOMUNISME ATAU MENUNGGANG KOMUNISME?
124) Melayu Dan Raja bersendikan adat
125) Agenda Perpaduan Kaum; Agenda bersama
126) jalur Pemikiran Syed Qutb
127) Sayyid Sabiq Dan Fiqh As Sunnah
128) Reformis akan menjadi orthodoks akhirnya...
129) Sejarah Retro Merdeka yang kian dilupakan.
130)KEFARDHUAN MEMPELAJARI ASAL FALSAFAH DAN AQIDAH ILHAD DALAM MEMAHAMI KESESATAN IDEOLOGI MODEN1





<< April 2006 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

MEDAN BITARA:.


.

 • IKLANEKA
  INGIN MENGHANTAR ARTIKEL? INGIN BERKONGSI IDEA SERTA MEMBERI SARANAN? Email : jihadin82@yahoo.com





  Logo lama Universiti Malaya
  Universiti Terulung


 • KESINAMBUNGAN PENTING BLOG MUNAWWARAH
  Ingin berdiskusi secara ilmiah? Artikel ilmiah dan berada dalam komuniti ilmiah? Sila memasuki alam pendita_bitara@yahoogroups.com.....
  Masukkan alamat email:


  Powered by
  groups.yahoo.com




  Locations of visitors to this page


  Get your own playlist at snapdrive.net!
  DOWNLOAD LAGU SAYA

  REC017.WAV
  REC013.WAV
  REC014.WAV
  REC015.WAV
  selawat kompang.WAV
  REC016.WAV

  Saya menyediakan perkhidmatan sewa alatan muzik perkusi (ketuk) untuk kegunaan nasyid atau persembahan kesenian Islam-Melayu. Harga semestinya berpatutan serta perkhidmatan hantar alatan sewa ke tempat anda. Saya juga berpengalaman mengadakan latihan nasyid yang melibatkan latihan vokal berharmoni serta permainan alatan muzik perkusi di sekolah-sekolah serta institusi khas.

  Hubungi saya untuk maklumat serta pakej perkhidmatan yang saya sediakan. Bersedia untuk membantu agensi kerajaan atau NGO untuk menubuhkan pasukan nasyid yang berkemahiran. Harga dan khidmat istimewa untuk pelajar sekolah atau IPT. Hubungi 017 6291368 atau email : jihadin82@yahoo.com

  Penulis sambilan untuk Majalah Milenia Muslim, Farduain, Dian, Dewan Kosmik, Dewan Masyarakat dan beberapa media lain. Kini giat membentang kertas kerja isu umat Islam dalam dan luar negara untuk kefahaman masyarakat awam. Berminat untuk diskusi atau forum sila hubungi 017 6291368

 • If you want to be updated on this weblog Enter your email here:



  rss feed