Image hosting by Photobucket
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: Juzuk Intelek jangan sesekali dilupakan walau kaki jauh meninggalkan gerbang kampus:.:.:.:.:.:.:.:.Biarkan cahaya kebangkitan menyinar, memenuhi citra yang Uzma.:.:.:.:.:.:.:.Mahasiswa dan Tradisi Kependitaan..ada Peranan yang tersendiriSaturday, March 29, 2008
Perbandingan di antara Falsafah Pendidikan Islam (FPI), Falsafah Pendidikan Negara (FPN) dengan Falsafah Pendidikan ISLAH

TP 1014 FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

 
Bandingkan di antara Falsafah Pendidikan Islam (FPI), Falsafah Pendidikan Negara (FPN) dengan Falsafah Pendidikan ISLAH. Bincangkan dan beri jawapan serta kaitkan sumbangannya ke arah elemen JERIS serta pendidikan ke arah pembangunan  ‘modal Insan’ dan menjadi pelajar serta tenaga pendidik yang berkualiti dan bertaqwa.

 
Pendahuluan.

 

Penulisan ini cuba membuat sedikit perbandingan di antara 33 falsafah pendidikan iaitu falsafah Pendidikan Negara (FPN), Falsafah Pendidikan Islam ( FPI) dan Falsafah Pendidikan Al Islah (FP ISLAH). Premis perbezaan yang digunapakai ialah dari segi ontologi, epistemologi dan aksiologinya sahaja.

 

Perbezaan falsafah-falsafah pendidikan di Malaysia secara umum.

 

Sebelum kita melihat secara kasar perbezaan antara falsafah-falsafah pendidikan yang ada di Malaysia ini, marilah kita meneliti dahulu falsafah-falsafah tersebut.

·          Falsafah Pendidikan Negara

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan  kepercayaan kepada tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan akhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

·          Falsafafah Pendidikan Islam

“ Pendidikan Islam adalah suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat”[1].

·          Falsafah Pendidikan ISLAH

Proses pendidikan yang berteraskan tauhid bagi membina dan melahirkan insan Rabbani, Berilmu, dan Berakhlak Mulia serta berkemampuan membentuk kehidupan diri, masyarakat, negara dan dunia sebagaimana yang dituntut oleh Al Quran dan Sunnah melalui sistem pendidikan yang seimbang, bersepadu menyeluruh dan berterusan.

Secara umumnya perbezaan persamaan dalam penilaian antara 3 falsafah ini adalah berteraskan kepada;

1.        Ontologi : asas bagi sesuatu falsafah pendidikan

2.        Epistemologi : sumber bagi falsafah pendidikan itu sendiri.

3.        Aksiologi : nilai-nilai yang wujud dalam falsafah.

 

Secara umum kita dapat melihat bahawa ontologi bagi ketiga-tiga falsafah adalah jelas dan konkrit iaitu berasaskan kepada kepercayaan kepada Tuhan. Namun begitu FPN lebih terbuka dan meraikan agama yang pelbagai di Malaysia. Lantaran itu, kepercayaan kepada Tuhan atau ontologi bagi FPN adalah berdasarkan fahaman pelbagai agama. Unsur JERI yang ada dalam FPN dianggap berasal daripada unsur kepercayaan kepada Tuhan mengikut kepercayaan pelbagai kaum. Manakala FPI juga berdasarkan ontologi ketuhanan akan tetapi ia lebih mirip kepada falsafah pendidikan ISLAH yang mana erti tuhan itu diperjelaskan sebagai Allah. Malah ontologi ISLAH lebih dianggap progresif kerana sifat rahmaniyyah, rabbaniyyah itu ingin dijelmakan dalam individu produk-produk daripada sistem pendidikan ISLAH-MUSLEH.

 

Dalam meneliti epistemologi antara falsafah ini kita boleh mendapati bahawa tiada teori sumber dalam FPN yang jelas dinyatakan dalam falsafah berkenaan. Berkemungkinan kita boleh membuat sedikit rumusan awal bahawa FPN adalah bersumberkan kepada Rukunegara dan dasar-dasar pendidikan yang digubal untuk kegunaan pendidikan di mana pendidikan adalah bertujuan pada awalnya untuk[2]:

a.        Menjadikan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan, bahasa perpaduan dan bahasa pengantar di sekolah

b.        Mengeratkan perpaduan antara kaum Melayu, Cina dan India sebagai satu rumpun bangsa di Tanah Melayu

c.        Mengembangkan sistem pendidikan agar jurang perbezaan antara kaum dapat dikurangkan

d.        Menyediakan kemudahan pendidikan yang mencukupi untuk melahirkan masyarakat yang berdisplin, terlatih, liberal dan progresif.

e.        Mewujudkan sistem pengurusan pendidikan yang lebih cekap dan berkesan

f.         Mewujudkan masyarakat yang bertoleransi, berdisplin, terlatih , lieral dan progresif

g.        Memenuhi keperluan negara yang merdeka dan memperkembangkan sistem pendidikan.

Boleh juga dikatakan epistemologinya bersumberkan kepada penggubalan pemimpin bidang pendidikan negara mengikut keadaan dan masa.

Berbanding dengan FPI dan FP ISLAH yang jelas bersumberkan Al quran dan as Sunnah sebagai rujukan utama. Ia nya lebih menjurus kepada pembentukan umat Islam yang benar-benar berteraskan nilai keislaman. Menurut Hassan Langgulung[3], falsafah pendidikan Islam perlu menggabungkan antara keaslian (idealisme/ sawwabit) dengan kemajuan (pragmatisme/ mutaghayyirah). Antara keaslian dan perkara ‘sabat’ tetap dalam pendidikan cara Islam adalah melalui sumber Al Quran dan Al Hadis. Perkara ijtihadiyyah, aqliyyah, muasirah dan sebagainya pula adalah perkara yang boleh diasimilasikan, dipraktikkan dan disulam dalam idealisme falsafah pendidikan Islam sesuai dengan zaman dan masyarakat setempat.

Perlu ditegaskan di sini, FPI hanyalah falsafah bagi matapelajaran pendidikan Islam manakala falsafah pendidikan Islam yang disarankan oleh As Syaibani, Al Qaradhawi, Hassan Langgulung dan Ibnu Sina adalah pendidikan yang berteraskan sistem Islam holistik. FPI hanya diasaskan pada tahun 1990an oleh Dato’ Seri Anwar Ibrahim demi memenuhi kehendak masyarakat yang mula ingin keluar daripada falsafah pendidikan yang berasaskan sekularisasi ilmu.

Aksiologi menurut pendidikan cara Islam yang sebenar.

Di Malaysia sistem penerapan nilai dalam pendidikan hanya banyak diberatkan kepada panitia Pendidikan Islam dan Moral sahaja. Walaupun secara kasarnya  FPN mempunyai dasar untuk menerapkan nilai murni dalam kesemua kurikulumnya. Falsafah Pendidikan ini cuba menjurus ke arah mencirikan insan dan warganegara yang baik dengan mengemukakan ciri-ciri:

a.        Percaya dan patuh kepada tuhan

b.        Berilmu pengetahuan

c.        Berakhlak mulia

d.        Bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara.

e.        Berbakti dan memberi sumbangan kepada masyarakat, agama. Bangsa dan negara.

f.         Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu.

Dalam pendidikan matapelajaran pendidikan Islam pula, Jawatankuasa Pendidikan Akhlak[4] yang ditubuhkan pada tahun 1976 telah meneliti nilai-nilai yang terkandung dalam pelbagai agama yang diamalkan di negara kita, tidak hanya memfokuskan kepada agama Islam sahaja. Berasaskan kepada pandangan dan maklumbalas yang diperolehi , jawatankuasa ini yang dianggotai oleh wakil pelbagai agama telah menerima 16 nilai yang boleh diajar dan diserapkan kepada semua pelajar di negara ini untuk membentuk pelajar yang seimbang dan menyeluruh dari segi kognitif, afektif, psikomotor dan akhlak.

Di sekolah penerapan nilai murni boleh disepadukan melalui:

a.        Secara pertuturan

b.        Secara perlakuan

c.        Secara teladan

d.        Secara isyarat

e.        Secara kefahaman

f.         Secara interpretasi

g.        Secara konteksual

Tujuan pendidikan nilai murni ialah untuk membentuk murid-murid supaya berperibadi mulia dan mampu dalam membuat keputusan berdasarkan nilai moral diri, keluarga, komuniti dan masyarakat.

Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) telah memperakui 16 nilai-nilai murni:-

·          Baik Hati

Sikap sentiasa mengambil berat terhadap perasaan dan kebajikan orang lain secara tulus ikhlas. Sikap baik hati boleh dilihat dengan menilai tindak tanduk orang lain. Ini meliputi:

o        Aspek belas kasihan

o        Bertimbang rasa

o        Murah hati

o        Saling faham memahami

o        Sedia memaafkan

­         Berdikari

Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. Berdikari dalam konteks ini membawa pengertian:

o        Bertanggungjawab

o        Berupaya bertindak sendiri

o        Jaya diri dan yakin pada diri sendiri.  

·          Hemah Tinggi

Berbudi pekerti dengan tingkah laku mulia dan lemah lembut yang patut diamalkan oleh seseorang individu dalam hubungannya dengan ahli masyarakat yang lain. Ciri-ciri berhemah tinggi adalah:

o        Kesopanan

o        Mengakui kesalahan

o        Ramah mesra

·          Hormat Menghormati

Menghargai dan memuliakan seseorang dan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan. Ini merangkumi:

o        Hormat dan taat kepada ibubapa

o        Hormat kepada orang yang lebih tua, guru, rakan, jiran tetangga dan pemimpin

o        Hormat kepada raja dan negara

o        Patuh kepada undang-undang

o        Hormat kepada hak asasi

o        Hormat kepada kepercayaan dan adat resam pelbagai keturunan

o        Hormat kepada keperibadian individu.

·          Kasih sayang

Perasaan cinta, kasih sayang yang mendalam dan berkekalan. Rasa ini lahir dari hati yang rela terhadap sesuatu, tanpa sebarang unsur kepentingan diri:

o        Sayang kepada nyawa

o        Sayang kepada alam sekeliling

o        Cinta kepada negara

o        Cinta kepada keamanan dan keharmonian

·          Keadilan

Perlakuan, pertuturan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah.

·          Kebebasan

Kebebasan yang dimaksudkan ini, tertakluk kepada peraturan dan undang-undang yang ditentukan oleh agama, masyarakat dan negara. Contohnya ialah:

o        Kebebasan di sisi undang-undang

o        Kebebasan dalam sistem demokrasi.

·          Keberanian

Kesanggunpan seseorang untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah hati. Keberanian itu perlu ada pada setiap orang. Tetapi ia harus tahu batas dan keupayaannya kerana keberanian yang melulu mengakibatkan bencana. Nilai ini merangkumi:

o        Berani dengan tidak membuta-tuli

o        Berani kerana benar

o        Berani mempertahankan pendirian

o        Berani bertanggungjawab.

·          Kebersihan fizikal dan mental

Kebersihan fizikal ialah kebersihan diri dan kebersihan persekitaran. Kebersihan mental pula merangkumi pertuturan, perlakuan, pemikiran dan kerohanian. Antaranya ialah:

o        Kebersihan diri

o        Kebersihan persekitaran

o        Pertuturan dan kelakuan yang bersopan

o        Pemikiran yang sihat dan membina

·          Kejujuran

Sikap dan perlakuan yang menunjukan niat baik, amanah dan ikhlas tanpa mengharapkan sebarang balasan.

·          Kerajinan

Usaha berteruan yang penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan daya usaha dalam melakukan sesuatu perkara.

·          Kerjasama

Usaha baik dan membina yang dilakukan secara bersama pada peringkat individu, komuniti, masyarakat atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat seperti persaudaraan, tanggungjawab bersama, gotong-royang, ketoleranan dan perpaduan.

·          Kesedaran

Sikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan supaya sesuai dengan norma dan nilai masyarakat. Ini termasuklah:

o        Sederhana dalam menimbangkan kepentingan diri dan kepentingan orang lain.

o        Tidak keterlaluan dalam pertuturan dan tingkah laku.

·          Kesyukuran

Perasaan dan perlakuan yang dilahirkan secara ikhlas di atas nikmat dan kesenangan yang diperolehi seperti berterima kasih,, mengenang budi dan penghargaan.

·          Rasional

Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan yang sewajarnya, tanpa dipengaruhi oleh perasaan. Umpamanya seperti boleh membuat pertimbangan, boleh membuat penakulan dan berfikiran logik dan terbuka.

·          Semangat Bermasyarakat

Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama bagi mewujudkan keharmonian hidup dalam masyarakat seperti bermuafakat, kerajinan dan peka kepada isu-isu sosial dalam masyarakat.

Pendidikan cara Islam yang cuba dijelmakan oleh ISLAH pula adalah suatu yang komprehensif dan holistik dalam penerapan nilai murninya dan bukan sekadar menjelmakan warganegara yang baik malah berakhlak mulia dan berketrampilan juga jika berada di luar kawasan pengaruh kenegaraanya. Dalam erti kata lain sifat alamiyyah pendidikan cara Islam ISLAH adalah untuk menghasilkan individu yang taabud (beribadah semata-mata) kepada Allah.

 

Menurut Dr. Tunku Sarah[5] pula, nilai tersurat dan nilai tersirat adalah antara elemen penting yang perlu diterapkan dalam perlaksanaan falsafah pendidikan cara Islam. Dalam usaha mentransformasikan sistem pendidikan ke arah yang mementingkan aksiologi, elemen ini amatlah penting agar penilaian dan usaha pengajaran kita terhadap pelajar bukan hanya menilai modifikasi luaran pelajar sahaja malah nilai tersirat dalam jiwa mereka juga perlu diambil kira.

Unsur falsafah pendidikan cara Islam menurut Hassan Langgulung.

Menurut hassan langgulung terdapat beberapa syarat atau usnur yang perlu ada dalam membina falsafah pendidikan cara Islam. Antaranya[6];

1.        Semua prinsip dan ideologi hendaklah selaras dengan Islam.

2.        Berkaitan dan relevan dengan keperluan masyarakat setempat. Pendidikan yang terlalu idealistik tanpa mengira keperluan masyarakat adalah tidak berguna. Perlu ada keterlibatan pendidikan dengan ruang sosial, ekonomi dan politik setempat.

3.        Meraikan dan mengaplikasi pengalaman yang baik. Kajian dan penemuan terkini perlu diterima dalam proses pendidikan walaupun terlalu baru. Tindakan hanya meminjam pengetahuan luar hanya akan mengundang kemusnahan dan kerosakan tamadun tempatan.

4.        Ianya perlu menyeluruh dan mengambil kira kesemua unsur yang perlu.

5.        Harus bebas dari segi perbezaan atau pertentangan dalam bahagian-bahagian tertentu.

6.        Ia juga perlu memiliki idea dan prinsip tersendiri yang sesuai dengan material pendidikan yang dimiliki.

7.

Posted at 10:37 am by Pendita Bitara

arjunasari khairah
September 7, 2008   05:04 PM PDT
 
ok no komen
 

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments
Previous Entry Home Next Entry


Pendita Bitara

Kebangkitan Ummah bermula daripada kebangkitan minda dan paradigma.....
bukan suatu evolusi yang pasif...

PERJUANGAN BAHASA MELAYU


Bahasa Melayu bukan diperjuang secara ketaksuban etnik dan ras. Bukan bernada chauvinis yang sempit apatah lagi ingin menguja Bahasa ini sebagai adi bahasa yang menggugat bahasa lain. Bahasa ini adalah payung bagi keharmonian, interaksi dan bahasa ilmu bagi sebuah Negara bangsa bernama Malaysia. Dasar ini akan menjadikan perjuangan bahasa melayu diupayakan, sekata dan harmonis sekaligus mengekalkan bahasa peribumi dan kaum lain sebagai hak kekal bagi setiap kaum. Perjuangan bahasa dan sosiolingusitik adalah luas. Perjuangan bahasa bukan sekadar menolak PPSMI…ini kerja berat bagi yang mengaku warga Malaysia. Ini nada juang bagi memartabat eka bahasa kita.
(Pendita Bitara)
RENCAH HIDUP

Teks (penulisan) adalah wahana bagi masyarakat belajar.
Yang mana dari sini pengtahuan berganjak terus-menerus menuju kematangan.
Tanpa teks, peristiwa dan pengalaman akan ‘menguap’ ditelan waktu, untuk kemudian kita akan bertengkar tentang kebenaran peristiwa itu pada hari kemudian.
Tanpa teks kita tidak mampu memetik kearifan hidup.
Tanpa teks apakah yang dapat kita wariskan kepada anak cucu?”
( Shaharom TM Sulaiman dalam Buku Kekasih)

Bahasa adalah citra atma sesuatu bangsa, Bahasa adalah perlambangan nurani

A. Samad Said (sasterawan Negara)


Kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2003 (PPSMI), kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2009 dan akan terus melanggar sehingga 2017


.:Blog-Blog saya yang lain:.PENTAS KAJI BUKU


LANDSKAP SIASAH

SKUAD PENYELAMAT AQIDAH (SPAQ)

JAISYU MUHAMMAD.:Link Info:.:.


Harakah

Utusan

Berita Harian

Harian Metro

Buletin

Malaysiakini

Marhaen

.:Sederap Senada Sekata:.saifulislam

Abdul Hadi Bin Alias (UTP)

Lirik Nasyid (Sahabatku Amni)

Puisi Nurani

Lindungan Bulan

Along Effendi

Diskusi Hati : Mujahidah Kustem (Sahabatku Amni)

Mujahidah UIA

Diari Mujahid

UBU

Fathi Reformist

Akmal Labu (Pendakwah Kontemporari)

.:NGO n Islamic Movement:.PAS

Ikhwanul Muslimin


KEADILAN

JIM

KERSANI training

Terengganukini


Persatuan Ulama'


PAKSI

.:Jaringan Ilmiah:.Bahan Tarbiah

Biografi Ulama' dan Tabiin

Komik dakwah

Sirah nabi berserta nota dan peta-peta

Ini Sejarah Kita ( Sejarah Khilafah Islam)

Download Kuliah Aqidah (Tuan Guru Abdul Hadi)

Rujukan Fiqh dan Syariah

Berita Umat Islam Antarabangsa (Islam NEWS Room)

nak MP3 Nasyid? Mai tekan sini....

Mari Kenal Ulama'

Mari Belajar Menulis Artikel dan Buku

Ummah Muslimin

MyKULIAH(MP3)

Rujukan Al Quran

Rujukan Hadis-hadis

Fatwa Al-Qaradhawi

Cintailah buku dan Bahasa kita

Marilah baca buku Terkini !! Update your mind..

.:Gegar Kampus:.PMIUM bersamamu...


ISIUKM

PMIUTM Gegar Selatan

PKPIM

Ikatan Persaudaraan Jepun


Kepada Pengunjung yang ingin meneliti artikel-artikel yang lepas, sila cari melalui Kalender. Artikel mula dimasukkan pada 21 April 2006. Moga bermanfaat kepada kalian

.:Counter:.online
hits since 21 April 2006|+| TAJUK UTAMA |+|


1) Keutamaan Agen Muslih dalam Era Islam Kini Dalam Menempuh Aspek Khilafiyyah
2) Ancaman Islam LIberal....Sejarah Kembali Berulang
3) Falsafah Jundiyyah
4) Kelayuan Keintelektualan Dalam Gerakan Mahasiswa Islam
5) Asal Kekuatan Ummah Bermula Daripada Membaca...Suatu Saranan
6) Asal Rentak Politik Cina di Tanah Melayu
7) Mana Lagi Dhalalah??
8) Mahasiswa Perlukan Perenungan Sejenak
9) Analisa Mahasiswa Pasca 1998
10) Kronologi Gerakan Mahasiswa
11) Siapakah Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari?...
12) Demokrasi Dan Pemerintahan Islam
13) Tafsir Al-Fatihah(ayat 7)
14) Tafsir Al-Fatihah (ayat 6)
15) Tafsir Al-Fatihah (ayat 5)
16) Berfikir??
17) Tafsir Al-Fatihah (ayat 4)
18) Tafsir Al-Fatihah (ayat 2-3)
19) Tafsir Al-Fatihah (ayat 1)
20) Memurnikan Amal Jamaie
21) Hiburan Dan Muzik..Dan persimpangan
22) Keruntuhan Usmaniyyah..Pengenalan Sultan Terakhir Turki
23)Rasulullah..Saintis Sosial Dan Politik Terulung
24) Gambaran Umum Apa Itu Dakwah
25) Mahasiswa,Buku Dan Universiti
26) Pengajaran Surah Al-Hujurat
27) Nak Kopi??KOPISATU!!
28) Amerika VS Iran
29) Kilat..Takut Ada Tanda...
30) Isu Penghinaan Nabi...perlu tahu fakta
31) Falsafah Aliran Mistik
32) Nilai Sepunya Falsafah Yunani
33) Pengaruh Imperialis Terhadap Sejarah Kita
34) Puisi : Bukan Sengaja Ku Disini
35) Dasar Istihasan Sebagai Satu Sumber Hukum
36) Tawanan Fallujah : Rakyat Malaysia..
37)Teori etika antara Islam dan Barat
38) Riba Dan Beberapa Perbahasan Klasik
39) Realiti Kehidupan Barat
40) Kesan Penjajahan Terhadap Tradisi Keilmuan Islam
41) Hukum Akal Serta Hikmahnya Untuk Umat Islam kini...
42) Perbahasan Isu Penghinaan Nabi(2)
43) Tuduhan Pertama : Isu Perhambaan
44) Tuduhan Kedua : Rasulullah Pengganas
45) Tuduhan Ketiga : Rasulullah dengan Dasar Tertutupnya
46) Judas
47) Kitab Haji (Pertama)
48) Bab Haji (Kedua)
49)Tuduhan Keempat : Rasulullah Mendiskriminasi Wanita
50) Bab Haji (ketiga)
52) Media alternatif...media tradisi?
53) 'Tak Nak Kacau'...'Tak Nak Tegur'
54) Suka Duka Gerakan Islam Dunia
55) Kegopohan Jepun...
56) Bab Haji (4)
57)Politik Melayu Sebelum, Semasa Dan Selepas Perang
58) Kenapa Mahasiswa Kini Jahil Sirah?
59) Kebenaran Al Quran Dengan Sains Alam Sejagat
60)Alam dan Al Quran....
61) Kejadian Menusia Dalam Al-Quran
62) Bangsa Lain Menguasai Warisan Melayu Islam....Nasib Tulisan Jawi
63) Ramalan Rasulullah terhadap pasaran bebas
64) Bab Haji(5)
65) Tangisan Mereka Kering Sendiri Akhirnya...
66) Maju Dengan Buku...Buku Ada Auranya Sendiri...
67) Saya Sayaaaang...Kucing
68) Pengetahuan Kebudayaan;Satu Keperluan Mahasiswa
69) Sikap Kita Terhadap Isu Palestin dan Zionis
70) Dilema Mempertahankan Hak Istimewa Melayu
71) Cerita ni biasa je..saja nak cerita gak...
72) Semutal Lama...
73) Interaksi Gerakan Dakwah Malaysia
74)Umat Islam buta huruf..Islam bukan anti-intelek..
75) Respon terhadap tulisan Interaksi antara Jamaah
76) Islam dan Sosialisme
77)Peranan Tafsir Maudu'i dalam aplikasi Dakwah berkesan.
78)Usul Dan Furu', dikotomi yang mungkin dikelirukan...
79)Jihad terbuka..jaminan sosial...
80)Isu Aqidah..isu kita bersama
81)Plant Tindakan Terhadap ISU ISLAM
82)Memahami Unsur Dan Ciri Negara Islam
83)Islam : dikotomi kepercayaan dan pemikiran.
84)HAPUSKAN WTO !!
85)Monolog aku pada DIA
86)Mari membokot..bagaimana memboikot?
87)Campur tangan Amerika dalam operasi kristianisasi
88)Berdebat dalam kelas...
89)Berdebat dalam kelas...
90)FESKUM..medan latihan mahasiswa?
91)Edaran Khutbah Jumaat
92)Agama sebagai faktor penyatuan bukan perbalahan
93)Merdeka perlukan semangat patriotik...
94)Erti merdeka dalam erti minda yang realiti
95)Bab Haji 6
96)Sektor Pekerjaan Dan Ibadah
97)Perbahasan Isu Kalam Allah Menurut Tohawi....
98)Bab Haji 7
99)Keilmuan Politik dan Aplikasi; saranan Ulama' Tradisi
100) Bab Haji (8)
101) Bab Haji (9)
102) Pembongkaran Pemikiran Said Nursi Badiuzzaman
103) Qasad Yang sahih dan Ikhlas...
104) Sentimen anti jepun...menggagalkan normalisasi
105) Muniatul musolli (bahagian 1)
106) Muniatul Mosolli (bahagian kedua)
107) Menyediakan makanan untu keluarga si mati
108) Tafsir Al Bayan. (bahagian 1)
109) Benarkah agama lain diiktiraf?
110) Hukum-Hukum Dalam Islam (ilmu usuluddin)
111) Benarkah wujud Makhluk lain di Planet selain BUMI?
112) Hari Raya dalam Kosmo Melayu
113) Kedukaan Farah....Dalam kalangan yang durja
114)Gelaran Al Abtar
115) Ajaran Sesat
116) 3 suku dan hero tamil
117) Adakah malaikat tertakluk dalam syariat rasulullah
118) Tafsir Al Bayan (Bahagian 2)
119) Tafsir Al Bayan (bahagian 3)
120) Kitab bab Korban,aqiqah (part 1)
121) MUZIK?kenapa tiada ruang untuknya?
122) KEBANGKITAN MELAYU, RETORIKA ATAU SUATU WAHANA
123) REJIMEN KE-10 PKM MENGANUT KOMUNISME ATAU MENUNGGANG KOMUNISME?
124) Melayu Dan Raja bersendikan adat
125) Agenda Perpaduan Kaum; Agenda bersama
126) jalur Pemikiran Syed Qutb
127) Sayyid Sabiq Dan Fiqh As Sunnah
128) Reformis akan menjadi orthodoks akhirnya...
129) Sejarah Retro Merdeka yang kian dilupakan.
130)KEFARDHUAN MEMPELAJARI ASAL FALSAFAH DAN AQIDAH ILHAD DALAM MEMAHAMI KESESATAN IDEOLOGI MODEN1

<< March 2008 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

MEDAN BITARA:.


.

 • IKLANEKA
  INGIN MENGHANTAR ARTIKEL? INGIN BERKONGSI IDEA SERTA MEMBERI SARANAN? Email : jihadin82@yahoo.com

  Logo lama Universiti Malaya
  Universiti Terulung


 • KESINAMBUNGAN PENTING BLOG MUNAWWARAH
  Ingin berdiskusi secara ilmiah? Artikel ilmiah dan berada dalam komuniti ilmiah? Sila memasuki alam pendita_bitara@yahoogroups.com.....
  Masukkan alamat email:


  Powered by
  groups.yahoo.com
  Locations of visitors to this page


  Get your own playlist at snapdrive.net!
  DOWNLOAD LAGU SAYA

  REC017.WAV
  REC013.WAV
  REC014.WAV
  REC015.WAV
  selawat kompang.WAV
  REC016.WAV

  Saya menyediakan perkhidmatan sewa alatan muzik perkusi (ketuk) untuk kegunaan nasyid atau persembahan kesenian Islam-Melayu. Harga semestinya berpatutan serta perkhidmatan hantar alatan sewa ke tempat anda. Saya juga berpengalaman mengadakan latihan nasyid yang melibatkan latihan vokal berharmoni serta permainan alatan muzik perkusi di sekolah-sekolah serta institusi khas.

  Hubungi saya untuk maklumat serta pakej perkhidmatan yang saya sediakan. Bersedia untuk membantu agensi kerajaan atau NGO untuk menubuhkan pasukan nasyid yang berkemahiran. Harga dan khidmat istimewa untuk pelajar sekolah atau IPT. Hubungi 017 6291368 atau email : jihadin82@yahoo.com

  Penulis sambilan untuk Majalah Milenia Muslim, Farduain, Dian, Dewan Kosmik, Dewan Masyarakat dan beberapa media lain. Kini giat membentang kertas kerja isu umat Islam dalam dan luar negara untuk kefahaman masyarakat awam. Berminat untuk diskusi atau forum sila hubungi 017 6291368

 • If you want to be updated on this weblog Enter your email here:  rss feed