Image hosting by Photobucket
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: Juzuk Intelek jangan sesekali dilupakan walau kaki jauh meninggalkan gerbang kampus:.:.:.:.:.:.:.:.Biarkan cahaya kebangkitan menyinar, memenuhi citra yang Uzma.:.:.:.:.:.:.:.Mahasiswa dan Tradisi Kependitaan..ada Peranan yang tersendiriMonday, September 11, 2006
Sektor Pekerjaan Dan Ibadah

SEKTOR PEKERJAAN SEBAGAI IBADAH

 

 

1.0 Pendahuluan

 

Manusia dijadikan oleh Allah sebagai agen muslih yang perlu memakmurkan bumi. Kehadiran manusia adalah signifikan dengan keindahan dan sifat pengurusan bumi yang kompleks. Dengan adanya akal dan jasad manusia yang sempurna, maka manusia dipilih oleh Allah sebagai khalifahnya di muka bumi. Kehadiran manusia dimuka bumi bukanlah sebagai hukuman kepada Nabi Adam a.s sepertimana yang selalu difikirkan oleh manusia umumnya.

 

Kehadiran manusia ke bumi adalah taqdiran Allah selepas manusia diberikan pelbagai ciri-ciri kesempurnaan untuk mentadbir bumi. Bekerja adalah salah satu tugasan utama manusia dalam usaha memenuhi keperluan, tempat tinggal, makanan dan pakaian.

Manusia dibekalkan dengan dua sumber utama iaitulah;

 • Sumber manusia iaitu akal, bakat, kecerdikan, panca indera, anggota badan dan jasad manusia yang boleh menyentuh segala yang ada di muka bumi.
 • Sumber yang ada di dalam perut bumi yang sebenarnya diciptakan Allah SWT sesuai untuk diusahakan dengan jasad manusia.

 

Persoalan yang sering timbul adalah, adakah pekerjaan yang dilakukan bersandar dengan nilai ubudiyyah? Adakah pekerjaan dan profesion manusia itu boleh membawa pahala sepertimana ibadah lain umumnya? Hal keterikatan pekerjaan dengan nilai ibadah adalah juga menjadi perbahasan barat melalui bidang keilmuan etika pekerjaan dan nilai moral dalam pekerjaan. Unsur sekularisme barat tidak boleh mengikis nilai naluri kemanusiaan yang sememangnya mementingkan unsur kemanusiaan.

 

Bagi pandangan pengurusan sumber manusia yang agak berbeza dengan pengurusan personalia, bidang pengurusan sumber manusia ini memandang perlunya nilai luaran yang menjadi sumber motivasi kerja kepada manusia. Nilai sekunder bagi manusia yang selalu disebutkan adalah konsep ganjaran, samaada ganjaran material ataupun ganjaran dari segi galakan. Bagi Islam, nilai motivasi sekunder manusia adalah hubungan erat sesama manusia yang meningkatkan motivasi kerja dari segi persaudaraan, kebajikan dan ganjaran kewangan. Manakala sumber tertier adalah galakan pahala daripada Allah SWT sendiri. Hal ini berbeza dengan pandangan barat yang menidakkan hubungan ketuhanan dalam setiap tindakan pekerjaan mereka.

    

 

2.0 Konsep rezeki dan usaha dalam Islam

 

2.1             Definisi

 

Dari segi bahasa, perkataan rezeki berasal daripada bahasa Arab yang membawa 5 maksud

 

a)     Sesuatu yang mendatangkan faedah.

b)     Suatu pemberian yang faedahnya berterusan.

c)     Sebagai hujan.

d)     Sesuatu yang menyenangkan.

e)     Sesuatu yang mendatangkan kebaikan seperti makanan, pakaian dan lain-lain.

 

2.2       Pembahagian Rezeki

 

Rezeki boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian menurut islam seperti berikut:

 

a)     Rezeki yang dikenali dalam bentuk kebendaan. Perkara ini merangkumi segala sesuatu yang dapat dinikmati oleh pancaindera seperti alam jagat raya, hasil kekayaan alam, makanan, tumbuhan , haiwan, harta kekayaan, anak, perhiasan dan lain-lain. Rezeki dalam bentuk kebendaan ini boleh dibahagikan kepada 3 bahagian.

 

a.      Yang halal- segala sesuatu yang dihalalkan oleh Islam sama ada mengusahakannya, mengumpulkannya atau cara membelanjakannya. Rezeki yang halal diusahakan  begitu banyak sekali seperti melalui perniagaan, bercucuk tanam, mengambil upah, makan gaji dan keusahawanan. Dimakan pula dalam kadar sederhana serta dibelanjakan pada jalan Allah seperti mengeluarkan zakat, sedekah dan untuk jalan kebaikan.

 

b.      Yang haram- segala sesuatu yang di larang oleh Allah sama ada cara diusahakan, dikumpulkan, barang yang terlibat dan cara perbelanjaannya. Contohnya, perusahaan arak, berjudi dan dibelanjakan pada jalan maksiat.

 

c.      Syubhah atau segala sesuatu yang tidak jelas kedudukannya dari segi halal dan haramnya menurut syariat islamiah. Contohnya makanan yang dimasak kelihatan halal tetapi tidak dipastikan alat-alat memasak yang digunakan samaada suci atau tidak dari  segi syarak. Hanya orang yang beriman dan bertaqwa sahaja yang dapat menghindarkan diri daripada sesuatu yang syubhah. Bagi orang yang melakukanya dari segi syarak tidak dapat dipastikan. Cuma terpulang kepada Allah SWT untuk menentukannya.

 

b)     Rezeki yang bersifat maknawi atau kerohanian yang dapat dihuraikan lebih lanjut lagi berdasarkan  kepada 3 bahagian berikut:

a.      Segala sesuatu yang berkaitan alam ghaib yang pasti membawa kebahagiaan hidup di akhirat seperti mati syahid, terselamat dari azab neraka, masuk syurga dan sebagainya.

b.      Segala sesuatu yang berpusat di hati yang juga bakal membahagiakan seseorang  di dunia lebih-lebih lagi akhirat seperti iman, taqwa dan amal salih.

c.      Segala sesuatu yang berkaitan tubuh manusia seperti pangkat, kekuasaan, gaji, pengaruh, kecerdasan, kesihatan dan sebagainya.

 

 

2.3    Siapa Pemberi Rezeki

 

Di alam ini, hanya Allah SWT yang merupakan pemberi rezeki yang mutlak tanpa wujud sebarang pensyarikatan dengan sebarang kuasa lain seperti yang dipercayai oleh segolongan manusia, sehingga membawa kepada kewujudan penyembahan kuasa lain selain Allah SWT.

 

" Dan sekali-kali Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah atau beribadat kepada-Ku. Aku tidak sedikitpun menghendaki rezeki daripada mereka dan Aku tidak memerlukan  mereka memberi makan. Sesungguhnya Allah SWT Dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan yang kukuh."

 

Ayat di atas begitu jelas menggambarkan tentang hakikat kekuasaan Allah SWT sebagai pencipta alam dan pemberi rezeki kepada makhluk ciptaan-Nya. Terdapat 2 perkara penting yang tersirat dalam ayat di atas.

 

1)     Rezeki dalam sebarang bentuk pun adalah anugerah Allah SWT yang menjadi hak mutlakNya sahaja.

2)     Segala rezeki yang baik atau yang mendatangkan manfaat kepada manusia adalah rezeki untuk manusia dan secara pastinya penganugerahnya adalah Allah SWT.

 

3.0 Pandangan tamadun-tamadun dunia terhadapnpekerjaan dan perusahaan.

3.1    Pandangan Tamadun Greek

 

Tamadun Greek merupakan satu tamadun yang tertua di dunia dan paling besar kesannya kepada tamadun dunia terutama di Eropah hingga hari ini. Tetapi malangnya tamadun itu bukan sahaja tidak meletakkan pekerjaan  pada satu tempat yang sewajarnya. Malah pekerjaan dipandang sebagai sesuatu yang hina.

 

Pekerjaan dipandang hina oleh tamadun Greek kerana pekerjaan banyak mengunakan tenaga jika dibandingkan dengan penggunaan fikiran. Pada pandangan mereka, semangat pekerja akan berkurangan dengan susutnya tubuh seseorang kesan daripada pekerjaan. Pada pandangan mereka juga, rakyat yang baik tidak lahir dari golongan pekerja. Ini digambarkan melalui sifat tuhan mereka yang menguasai golongan pekerja Hepthaitos, mempunyai sifat yang hodoh, bengis, kejam, tempang dan sebagainya. Manakala tuhan-tuhan mereka yang lain digambarkan dengan penuh kehebatan, kecantikan dan kesempurnaan.

 

3.2       Pandangan Yahudi Dan Kristian

 

Kedua-dua agama ini memandang hina pekerja. Pekerjaan dianggap sebagi salah satu pembalasan seksa ke atas keturunan Adam A.S kerana dosa yang dilakukannya iaitu melangar perintah Allah SWT.

 

Kitab Taurat (Old Testament) menjelaskan, maksudnya

 

" Laknat yang menimpa bumi itu adalah disebabkan daripada perbuatanmu, kamu akan hidup susah untuk mendapatkan makanan di permukaan bumi ini sepanjang hidupmu."

 

" Dengan titisan keringat di mukamu, kamu memakan sebuku roti sehinggalah kamu kembali ke pangkuan bumi (mati)."

 

3.3       Pandangan Tamadun Rom

 

Tamadun Rom juga meletakkan kedudukan pekerjaan pada tahap yang amat rendah. Tuhan yang menguasai galian seperti besi, tembaga dan lain-lain iaitu Vulcain juga digambarkan begitu hodoh dalam seni ukir mereka.

 

 

3.4    Pandangan Revolusi Perancis

 

Selepas berlakunya Revolusi Eropah iaitu selepas abad ke -17 ahli-ahli fakir dan pengarang mereka tetap memandang hina kepada seperti yang digambarkan di dalam karya Schiller, Wordas-worth, Dickens, Tolstoy, Ficht, Splinger, Kiergard dan Faulkner. Pekerjaan dianggap unsur yang boleh mengurangkan nilai-nilai kemanusiaan. Ini menyebabkan mereka memandang hina pekerjaan. Sehubungan dengan ini, Audan, seorang pujangga barat telah bermadah

 

" Bahawa kumpulan Barbarian moden tidak lagi ditemui di kalangan penduduk padang pasir yang luas dan tidak lagi akan timbul daripada hutan belantara, tetapi kumpulan ini akan lahir di sekitar industri-industri dan juga syarikat-syarikat."

 

3.5             Pandangan Islam

 

Islam sebagai agama yang merangkumi 3 unsur utama iaitu aqidah, syarak dan akhlak mengatur kehidupan manusia agar mencapai kejayaan di dunia dan akhirat. Pekerjaan adalah  salah satu daripada bidang yang mendapat tempat utama dalam islam yang dianggap sebahagian daripada ibadat di samping pelaksanaan rukun Islam. Lebih lanjut lagi, Islam telah menggubal perundangan yang terperinci dan menyeluruh berkaitan dengan pekerjaan yang dikenali dengan muamalat iaitu membicarakan bidang pertanian, perairan, syarikat, perniagaan, mudbah, kafalah, hiwalah, kontrak dan sebagainya.

 

     Selanjutnya, Islam menetapkan bahwa sebarang usaha untuk mencari rezeki yang halal adalah fardu ain. Ini kerana untuk melaksanakan memerlukan kekuatan rohani dan jasmani. Yang lebih utama adalah kesabaran. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud terjemahannya:

 

" Mencari sesuatu yang halal adalah satu fardu sesudah menunaikan fardu (sebelumnya)."   

 

4.0 Pekerjaan sebagai manifestasi ubudiyyah  kepada Allah.

 

Diantara perkaitan pekerjaan dengan nilai kehambaan kita kepada tuhan adalah:

 

4.1     Ada di antara fuqaha' Islam yang berpendapaat bahawa perusahaan itu memberikan kepada para pengusaha keuntungan yang paling baik berdasarkan sabda Nabi SAW:

 

" Tidak ada makanan yang lebih baik bagi seseorang itu memakainya kecuali yang diusahakan oleh tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud A.S.W adalah memakan makanan hasil usaha tangannya sendiri."

 

4.2     Sesungguhnya sikap cintakan pekerjaan telah berakar umbi di kalangan kaum muslimin, dengan itu kita dapati ada sebahagian ahli fikir yang memilih pekerjaan tangan bagi mendapatkan keperluan untuk keperluan orang bawah tanggungan mereka. Mereka tidak pernah merasakan terhina dengan keadaan ini.

 

          Ahmad bin Hanbal, seorang imam besar kaum muslimin, telah mengambil upah sebagai pembawa barang di jalan-jalan ketika ia keputusan perbelanjaannya dan tidak ada jalan lain lagi selain daripada mengambil upah begini.

 

4.3      Melakukan pekerjaan dengan niat mendapat rezeki adalah fardu ain ke atas setiap muslim. Kerana menunaikan amalan-amalan fardu ain amat mengkehendaki kekuatan jiwa dan badan. Kekuatan ini tidak akan wujud kecuali melalui makanan dan nafkah. " Sesuatu yang boleh menjayakan amalan-amalan fardu adalah menjadi fardu bagi mendapatkannya."

 

4.4      Seseorang pekerja selalu mendapat pertimbangan khusus dari agama Islam:

 

Sebagai contohnya: pembayaran jizyah diringankan ke atasnya. Seorang tukang jahit, tukang celup pakaian, tukang kasut dan tukang tampung pakaian, kadar pembayaran jizyah mereka lebih rendah daripada pembayaran golongan yang senang seperti penukar wang, penjual kain (jenis kapas), penjual minyak wangi, peniaga dan doktor.

 

Alat-alat kegunaan golongan buruh professional seperti buku-buku ilmiah tidak dikenakan zakat.

 

          Membantu seorang tukang dan seorang yang tidak cekap dalam usahanya-dari sudut keutamaannya diletakkan  ke dalam kategori amalan jihad ke jalan Allah dan amalan pembebasan hamba abdi.

 

 

4.5      Masyarakat buruh Islam diwajibkan melalui arahan fiqah agar bersikap lembut dan saling menyayangi antara sesama anggota masyarakat. Di antara contohnya dalam hukum fikah: adalah lebih afdal bagi seorang pekerja (buruh) membayar zakat hartanya, zakat fitrahnya dan juga nazarnya kepada golongan sekerjanya sebelum dibayarkannya kepada kaum keluarga kerabatnya dan jirannya, tetapi sebelum dibayarkanya kepada penduduk kampungnya atau kotanya."

 

4.6       Islam sering memberikan penghormatan yang tinggi kepada tiap-tiap kerja yang diakui sah (masyru'ah).

 

Di dalam beberapa buah hadis terdapat peristiwa-peristiwa yang menunjukkan sikap ini:

 

·         Para khadam telah pergi menemui Rasulullah agar Rasulullah menolong mereka membeli barang-barang yang dikehendaki oleh mereka di pasar. Lalu Rasulullah pergi bersama-sama mereka untuk memenuhi permintaan mereka.

·         Rasulullah telah berbual dengan  seorang pekerja dan Rasulullah mengalakkannya agar meminati kerjanya.

 

4.7    Islam tidak menyetujui sebarang pekerjaan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan akhlak (moral).

 

Kata-kata fuqaha':

 

" Dalam mencari rezeki hendaklah melalui saluran yang sah ( mesyru') sahaja."

 

 1. Sekiranya ada saluran yang baik ( halal) maka gunakan saluran itu.
 2. Sekiranya tidak ada saluran yang baik (halal) yang ada hanyalah saluran yang haram semata-mata, maka jauhilah.
 3. Demikian juga sekiranya saluran itu diragui, tetapi hukum haram lebih mengatasi.
 4. Dalam keadaan dimana hukum halal lebih mengatasi  atau kedua-dua hukum itu sama, maka hendaklah diperhatikan:
  1. Sekiranya ia boleh mendapatkan rezekinya melalui saluran lain yang halal, maka tinggalkan saluran itu (yang meragukan itu) kerana sesiapa yang berligar di sekitar api yang panas maka ditakuti ia akan terjatuh ke dalamnya.
  2.  Sekiranya ia tidak mempunyai pilihan yang lain maka ambillah dari saluran itu sekadar yang diperlukan sahaja.
  3. Sekiranya dia berupaya mendapatkannya melalui saluran yang halal tetapi terpaksa menghadapi kesulitan dan memakan waktu, maka seorang pekerja biasa hendaklah memilih saluran sulit itu kerana menempuh kesulitan untuk mendapatkan sesuatu yang halal adalah satu ibadah.

 

4.8     Tuan punya pekerjaan ( pemodal) adalah diwajibkan oleh Sunnah Rasulullah SAW mengambilkira khidmat saudara-saudaranya: ia dituntut memberikan makanan kepada mereka dari apa yang dimakannya dan memberikan pakaian kepada mereka dari jenis yang dipakainya dan jangan menyuruh mereka melakukan pekerjaan di luar kesanggupan mereka. Sekiranya  ia menyuruh mereka menjalankan sesuatu pekerjaan maka dia dikehendaki membantu mereka (mafhum dari hadis Nabi)

 

5.0 Penutup.

 

Pekerjaan adalah suatu yang terhasil daripada kehendak naluri kemanusiaan sepanjang perjalanan hidup seseorang insan. Pemikiran yang tercemar telah menghasilkan ramai individu yang bertuhankan kerjaya sehingga berlakunya penindasan dan kezaliman kepada manusia lain. Islam adalah satu-satunya agama yang menjelaskan hal ini secara reality dan ada justifikasi yang amat jelas dan terarah iaitu perhambaan kepada tuhan pencipta alam ini.       

Muhammad Nuruddin Bashah

PKNS Kuala Lumpur

2006

 

<P class=Ms

Posted at 03:58 am by Pendita Bitara

c
August 17, 2007   11:18 PM PDT
 
saya nak tahu tentang defination ethics ang value....
 

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments
Previous Entry Home Next Entry


Pendita Bitara

Kebangkitan Ummah bermula daripada kebangkitan minda dan paradigma.....
bukan suatu evolusi yang pasif...

PERJUANGAN BAHASA MELAYU


Bahasa Melayu bukan diperjuang secara ketaksuban etnik dan ras. Bukan bernada chauvinis yang sempit apatah lagi ingin menguja Bahasa ini sebagai adi bahasa yang menggugat bahasa lain. Bahasa ini adalah payung bagi keharmonian, interaksi dan bahasa ilmu bagi sebuah Negara bangsa bernama Malaysia. Dasar ini akan menjadikan perjuangan bahasa melayu diupayakan, sekata dan harmonis sekaligus mengekalkan bahasa peribumi dan kaum lain sebagai hak kekal bagi setiap kaum. Perjuangan bahasa dan sosiolingusitik adalah luas. Perjuangan bahasa bukan sekadar menolak PPSMI…ini kerja berat bagi yang mengaku warga Malaysia. Ini nada juang bagi memartabat eka bahasa kita.
(Pendita Bitara)
RENCAH HIDUP

Teks (penulisan) adalah wahana bagi masyarakat belajar.
Yang mana dari sini pengtahuan berganjak terus-menerus menuju kematangan.
Tanpa teks, peristiwa dan pengalaman akan ‘menguap’ ditelan waktu, untuk kemudian kita akan bertengkar tentang kebenaran peristiwa itu pada hari kemudian.
Tanpa teks kita tidak mampu memetik kearifan hidup.
Tanpa teks apakah yang dapat kita wariskan kepada anak cucu?”
( Shaharom TM Sulaiman dalam Buku Kekasih)

Bahasa adalah citra atma sesuatu bangsa, Bahasa adalah perlambangan nurani

A. Samad Said (sasterawan Negara)


Kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2003 (PPSMI), kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2009 dan akan terus melanggar sehingga 2017


.:Blog-Blog saya yang lain:.PENTAS KAJI BUKU


LANDSKAP SIASAH

SKUAD PENYELAMAT AQIDAH (SPAQ)

JAISYU MUHAMMAD.:Link Info:.:.


Harakah

Utusan

Berita Harian

Harian Metro

Buletin

Malaysiakini

Marhaen

.:Sederap Senada Sekata:.saifulislam

Abdul Hadi Bin Alias (UTP)

Lirik Nasyid (Sahabatku Amni)

Puisi Nurani

Lindungan Bulan

Along Effendi

Diskusi Hati : Mujahidah Kustem (Sahabatku Amni)

Mujahidah UIA

Diari Mujahid

UBU

Fathi Reformist

Akmal Labu (Pendakwah Kontemporari)

.:NGO n Islamic Movement:.PAS

Ikhwanul Muslimin


KEADILAN

JIM

KERSANI training

Terengganukini


Persatuan Ulama'


PAKSI

.:Jaringan Ilmiah:.Bahan Tarbiah

Biografi Ulama' dan Tabiin

Komik dakwah

Sirah nabi berserta nota dan peta-peta

Ini Sejarah Kita ( Sejarah Khilafah Islam)

Download Kuliah Aqidah (Tuan Guru Abdul Hadi)

Rujukan Fiqh dan Syariah

Berita Umat Islam Antarabangsa (Islam NEWS Room)

nak MP3 Nasyid? Mai tekan sini....

Mari Kenal Ulama'

Mari Belajar Menulis Artikel dan Buku

Ummah Muslimin

MyKULIAH(MP3)

Rujukan Al Quran

Rujukan Hadis-hadis

Fatwa Al-Qaradhawi

Cintailah buku dan Bahasa kita

Marilah baca buku Terkini !! Update your mind..

.:Gegar Kampus:.PMIUM bersamamu...


ISIUKM

PMIUTM Gegar Selatan

PKPIM

Ikatan Persaudaraan Jepun


Kepada Pengunjung yang ingin meneliti artikel-artikel yang lepas, sila cari melalui Kalender. Artikel mula dimasukkan pada 21 April 2006. Moga bermanfaat kepada kalian

.:Counter:.online
hits since 21 April 2006|+| TAJUK UTAMA |+|


1) Keutamaan Agen Muslih dalam Era Islam Kini Dalam Menempuh Aspek Khilafiyyah
2) Ancaman Islam LIberal....Sejarah Kembali Berulang
3) Falsafah Jundiyyah
4) Kelayuan Keintelektualan Dalam Gerakan Mahasiswa Islam
5) Asal Kekuatan Ummah Bermula Daripada Membaca...Suatu Saranan
6) Asal Rentak Politik Cina di Tanah Melayu
7) Mana Lagi Dhalalah??
8) Mahasiswa Perlukan Perenungan Sejenak
9) Analisa Mahasiswa Pasca 1998
10) Kronologi Gerakan Mahasiswa
11) Siapakah Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari?...
12) Demokrasi Dan Pemerintahan Islam
13) Tafsir Al-Fatihah(ayat 7)
14) Tafsir Al-Fatihah (ayat 6)
15) Tafsir Al-Fatihah (ayat 5)
16) Berfikir??
17) Tafsir Al-Fatihah (ayat 4)
18) Tafsir Al-Fatihah (ayat 2-3)
19) Tafsir Al-Fatihah (ayat 1)
20) Memurnikan Amal Jamaie
21) Hiburan Dan Muzik..Dan persimpangan
22) Keruntuhan Usmaniyyah..Pengenalan Sultan Terakhir Turki
23)Rasulullah..Saintis Sosial Dan Politik Terulung
24) Gambaran Umum Apa Itu Dakwah
25) Mahasiswa,Buku Dan Universiti
26) Pengajaran Surah Al-Hujurat
27) Nak Kopi??KOPISATU!!
28) Amerika VS Iran
29) Kilat..Takut Ada Tanda...
30) Isu Penghinaan Nabi...perlu tahu fakta
31) Falsafah Aliran Mistik
32) Nilai Sepunya Falsafah Yunani
33) Pengaruh Imperialis Terhadap Sejarah Kita
34) Puisi : Bukan Sengaja Ku Disini
35) Dasar Istihasan Sebagai Satu Sumber Hukum
36) Tawanan Fallujah : Rakyat Malaysia..
37)Teori etika antara Islam dan Barat
38) Riba Dan Beberapa Perbahasan Klasik
39) Realiti Kehidupan Barat
40) Kesan Penjajahan Terhadap Tradisi Keilmuan Islam
41) Hukum Akal Serta Hikmahnya Untuk Umat Islam kini...
42) Perbahasan Isu Penghinaan Nabi(2)
43) Tuduhan Pertama : Isu Perhambaan
44) Tuduhan Kedua : Rasulullah Pengganas
45) Tuduhan Ketiga : Rasulullah dengan Dasar Tertutupnya
46) Judas
47) Kitab Haji (Pertama)
48) Bab Haji (Kedua)
49)Tuduhan Keempat : Rasulullah Mendiskriminasi Wanita
50) Bab Haji (ketiga)
52) Media alternatif...media tradisi?
53) 'Tak Nak Kacau'...'Tak Nak Tegur'
54) Suka Duka Gerakan Islam Dunia
55) Kegopohan Jepun...
56) Bab Haji (4)
57)Politik Melayu Sebelum, Semasa Dan Selepas Perang
58) Kenapa Mahasiswa Kini Jahil Sirah?
59) Kebenaran Al Quran Dengan Sains Alam Sejagat
60)Alam dan Al Quran....
61) Kejadian Menusia Dalam Al-Quran
62) Bangsa Lain Menguasai Warisan Melayu Islam....Nasib Tulisan Jawi
63) Ramalan Rasulullah terhadap pasaran bebas
64) Bab Haji(5)
65) Tangisan Mereka Kering Sendiri Akhirnya...
66) Maju Dengan Buku...Buku Ada Auranya Sendiri...
67) Saya Sayaaaang...Kucing
68) Pengetahuan Kebudayaan;Satu Keperluan Mahasiswa
69) Sikap Kita Terhadap Isu Palestin dan Zionis
70) Dilema Mempertahankan Hak Istimewa Melayu
71) Cerita ni biasa je..saja nak cerita gak...
72) Semutal Lama...
73) Interaksi Gerakan Dakwah Malaysia
74)Umat Islam buta huruf..Islam bukan anti-intelek..
75) Respon terhadap tulisan Interaksi antara Jamaah
76) Islam dan Sosialisme
77)Peranan Tafsir Maudu'i dalam aplikasi Dakwah berkesan.
78)Usul Dan Furu', dikotomi yang mungkin dikelirukan...
79)Jihad terbuka..jaminan sosial...
80)Isu Aqidah..isu kita bersama
81)Plant Tindakan Terhadap ISU ISLAM
82)Memahami Unsur Dan Ciri Negara Islam
83)Islam : dikotomi kepercayaan dan pemikiran.
84)HAPUSKAN WTO !!
85)Monolog aku pada DIA
86)Mari membokot..bagaimana memboikot?
87)Campur tangan Amerika dalam operasi kristianisasi
88)Berdebat dalam kelas...
89)Berdebat dalam kelas...
90)FESKUM..medan latihan mahasiswa?
91)Edaran Khutbah Jumaat
92)Agama sebagai faktor penyatuan bukan perbalahan
93)Merdeka perlukan semangat patriotik...
94)Erti merdeka dalam erti minda yang realiti
95)Bab Haji 6
96)Sektor Pekerjaan Dan Ibadah
97)Perbahasan Isu Kalam Allah Menurut Tohawi....
98)Bab Haji 7
99)Keilmuan Politik dan Aplikasi; saranan Ulama' Tradisi
100) Bab Haji (8)
101) Bab Haji (9)
102) Pembongkaran Pemikiran Said Nursi Badiuzzaman
103) Qasad Yang sahih dan Ikhlas...
104) Sentimen anti jepun...menggagalkan normalisasi
105) Muniatul musolli (bahagian 1)
106) Muniatul Mosolli (bahagian kedua)
107) Menyediakan makanan untu keluarga si mati
108) Tafsir Al Bayan. (bahagian 1)
109) Benarkah agama lain diiktiraf?
110) Hukum-Hukum Dalam Islam (ilmu usuluddin)
111) Benarkah wujud Makhluk lain di Planet selain BUMI?
112) Hari Raya dalam Kosmo Melayu
113) Kedukaan Farah....Dalam kalangan yang durja
114)Gelaran Al Abtar
115) Ajaran Sesat
116) 3 suku dan hero tamil
117) Adakah malaikat tertakluk dalam syariat rasulullah
118) Tafsir Al Bayan (Bahagian 2)
119) Tafsir Al Bayan (bahagian 3)
120) Kitab bab Korban,aqiqah (part 1)
121) MUZIK?kenapa tiada ruang untuknya?
122) KEBANGKITAN MELAYU, RETORIKA ATAU SUATU WAHANA
123) REJIMEN KE-10 PKM MENGANUT KOMUNISME ATAU MENUNGGANG KOMUNISME?
124) Melayu Dan Raja bersendikan adat
125) Agenda Perpaduan Kaum; Agenda bersama
126) jalur Pemikiran Syed Qutb
127) Sayyid Sabiq Dan Fiqh As Sunnah
128) Reformis akan menjadi orthodoks akhirnya...
129) Sejarah Retro Merdeka yang kian dilupakan.
130)KEFARDHUAN MEMPELAJARI ASAL FALSAFAH DAN AQIDAH ILHAD DALAM MEMAHAMI KESESATAN IDEOLOGI MODEN1

<< September 2006 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

MEDAN BITARA:.


.

 • IKLANEKA
  INGIN MENGHANTAR ARTIKEL? INGIN BERKONGSI IDEA SERTA MEMBERI SARANAN? Email : jihadin82@yahoo.com

  Logo lama Universiti Malaya
  Universiti Terulung


 • KESINAMBUNGAN PENTING BLOG MUNAWWARAH
  Ingin berdiskusi secara ilmiah? Artikel ilmiah dan berada dalam komuniti ilmiah? Sila memasuki alam pendita_bitara@yahoogroups.com.....
  Masukkan alamat email:


  Powered by
  groups.yahoo.com
  Locations of visitors to this page


  Get your own playlist at snapdrive.net!
  DOWNLOAD LAGU SAYA

  REC017.WAV
  REC013.WAV
  REC014.WAV
  REC015.WAV
  selawat kompang.WAV
  REC016.WAV

  Saya menyediakan perkhidmatan sewa alatan muzik perkusi (ketuk) untuk kegunaan nasyid atau persembahan kesenian Islam-Melayu. Harga semestinya berpatutan serta perkhidmatan hantar alatan sewa ke tempat anda. Saya juga berpengalaman mengadakan latihan nasyid yang melibatkan latihan vokal berharmoni serta permainan alatan muzik perkusi di sekolah-sekolah serta institusi khas.

  Hubungi saya untuk maklumat serta pakej perkhidmatan yang saya sediakan. Bersedia untuk membantu agensi kerajaan atau NGO untuk menubuhkan pasukan nasyid yang berkemahiran. Harga dan khidmat istimewa untuk pelajar sekolah atau IPT. Hubungi 017 6291368 atau email : jihadin82@yahoo.com

  Penulis sambilan untuk Majalah Milenia Muslim, Farduain, Dian, Dewan Kosmik, Dewan Masyarakat dan beberapa media lain. Kini giat membentang kertas kerja isu umat Islam dalam dan luar negara untuk kefahaman masyarakat awam. Berminat untuk diskusi atau forum sila hubungi 017 6291368

 • If you want to be updated on this weblog Enter your email here:  rss feed