Image hosting by Photobucket
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: Juzuk Intelek jangan sesekali dilupakan walau kaki jauh meninggalkan gerbang kampus:.:.:.:.:.:.:.:.Biarkan cahaya kebangkitan menyinar, memenuhi citra yang Uzma.:.:.:.:.:.:.:.Mahasiswa dan Tradisi Kependitaan..ada Peranan yang tersendiriWednesday, September 06, 2006
Bab Haji (6)

Alih Tulisan Kitab Kifayatul Muhtadiy Pada Menerangkan Sulamul Mubtadiy

Sheikh Muhammad Noor Bin Muhammad Bin Ismail Al Fatani, waris  Al A'lamah Sheikh Daud Al Fatani

KITAB NISKUN (kitab tentang Haji) (Bahagian 6)

Dan Wajib yang keenamnya Tawaf Wida' jika adalah tawaf wida' itu daripada wajib jika dibuatkan dia mengiringi haji seperti ia tawaf pada malam ke-14 bulan Zulhijjah dan jika tiada mengiringi haji maka wajib asing (mustaqitd) sendirinya1. Maka wajibnya itu atas orang yang bukannya haid atau nifas. Adapun keduanya (haid atau nifas) tiada wajib atasnya  tawaf wida' . Maka inilah segala wajib haji  maka manakala ditinggalkannya satu daripadanya wajib jabarkan dia (bayar/lengkapkan) dengan Dam bersalahan pada rukunnya2 yang tersebut dahulu itu kerana manakala tiada mendatangkan dia tiada sah hajinya, maka tiada boleh dijabarkan dia dengan Dam dan lainnya. Dan wajib tawaf wida'3 itu bagi orang yang hendak kembali kepada tempat kediamannya samaada dekat  kurang daripada 2 marhalah atau jauh sekadar musafah al-Qasri 4 atau orang yang hendak keluar pada musafah al-Qasri 2 marhalah atau lebih samaada tempat yang ia hendak keluar kepadanya itu tempat kediamannya atau tiada. Maka pada sekalian yang tersebut itu wajib ia tawaf wida' dan jika ia keluar daripada Mekah dengan tiada wida' nescaya wajib atasnya Dam satu kambing dan kemudian daripada tawaf wida' wajib ia musafir mengiringi tawaf itu dengan bersegera (terus keluar Mekah). Maka jika taakhir kan (melewatkan) musafir itu kemudian daripada tawaf kadar masa yang luas (seperti ditambahkan) padanya sembahyang 2 rakaat 5, batal tawaf wida'nya melainkan jika taakhir kerana meminta doa kemudian daripada  2 rakaat tawaf itu dan minum air zamzam dan pada multazim, atau taakhir kerana pekerjaan safarnya seperti membeli bekal dan mengikat kenderaan maka tiada batal dan jika panjang taakhirnya sekalipun. Dan adapun haiat iaitu sunat haji amat banyak setengahnya didahulukan ihram dengan haji atau umrah jika datang kepada Mekah pada bulan haji maka dinamakan ihram itu Ifrad yang afdhalnya, jika ia Ihram dengan umrah pada tahun itu dan tiada atasnya dam dan jika ihram ia dengan umrah pada bulan haji tamattu' namanya iaitu ya'ni wajah orang yang mendatangkan haji itu 3 wajah yang pertama dinamakan Ifrad iaitu yang tersebut dahulu, keduanya tamattu' iaitu dikerjakan umrah pada bulan haji kemudiannya ia haji pada tahun itu yang hampir dengan Mekah sekiranya tiada sampai 2 marhalah tempat duduknya dan wajib dam atasnya dengan syaratnya yang empat, pertamanya tiada ia daripada ahli Mekah atau tempatnya tiada sampai 2 marhalah daripada Mekah, Keduanya ia ihram dengan umrah pada waktu haji, ketiganya tiada ia kembali kepada ihram haji kepada miqatnya, keempatnya ia haji pada tahun itu dan waktu, wajib Dam atasnya  ketika ia ihram dengan haji dan waktu harus disembelihkan Dam itu kemudian daripada selesai daripada segala amalan umrahnya dan dahulu daripada ihram dengan haji dan yang afdhalnya disembelihkan pada hari nahar dan jika lemah ia daripada mengeluarkan dam pada tanah haram, puasa (berpuasa jika tak mampu Dam) ia ganti daripada menyembelih dahulu daripada hari nahar, 3 hari dan sunat didahulukan daripada hari Arafah kerana sunat bagi orang yang haji tiada puasa ia pada hari itu dan tiada harus baginya puasa pada hari nahar atau pada segala hari tasyriq dan tiada harus di dahulukan daripada ihram dengan haji dan puasa 7 hari pada negerinya maka jika ia mastautin di Mekah harus baginya dipuasakan di Mekah, maka apabila luput puasa 3 hari pada haji lazim atasnya bahawa ia ceraikan antaranya dan antara 7 hari itu dengan kadar 4 hari. Dan wajah yang ketiganya daripada mendatangkan haji itu Qiran namanya iaitu ia ihram dengan haji dan umrah sekali pada beberapa bulan bagi haji maka memadailah bagi keduanya dengan satu tawaf dan satu sai' dan segala bercukur kerana masuk amalan umrah pada amalan haji seperti niatnya (nawaitu Al Hajju wal Umratu Wa ihramtu Bihima Allah Taala) "Sahaja Aku Berhaji dan Berumrah dan aku berihram keduanya kerana Allah Taala", ini pula wajib Damnya atas maqrun (yang menghubung/ perbuatan menhimpunkan haji dan umrah jadi satu adalah perbuatan maqrun)) itu jika yang bukan ia orang hadir haram Mekah dan tiada kembali ia ke Miqatnya dahulu daripada wuquf di Arafah. Adapun jika daripada ahli Mekah dan kembalinya ia ke Miqatnya tiadalah wajib atasnya dam.

 

Nota kaki :

 

1)       Jika kita wida' malam ke-14 berasingan bukan lagi jadi tawaf wajib bagi Haji, tetapi wajib mustaqitd iaitu perkara wajib yang berasingan dengan haji tadi.

2)       Jika tinggalkan rukun haji tak boleh dibayar dengan dam, sebaliknya diulang haji pada tahun berikutnya.

3)       A pabila tawaf wida' dilakukan seseorang tidak boleh tinggal di Mekah selepas itu tanpa keperluan mendesak atau keperluan permusafiran seperti dia menziarahi orang sakit atau membeli belah maka wajib diulangi tawaf tadi.

4)       Maksudnya tempat yang ghalibnya orang menqasarkan solat (2 marhalah). Bagi perempuan yang haid perlu terus pulang ke rumahnya tanpa perlu tawaf wida'. Tetapi jika ia suci sebelum sampai ke tempat ghalib qasar (musafah al Qasri) maka perlu kembali ke Mekah dan tawaf wida' semula.

5)       Selalunya selepas tawaf wida' kita disunatkan buat solat sunat tawaf, berdoa, minum air zamzam. Tetapi jika sengaja tambah sembahyang 2 rakaat tanpa sebab maka batal tawaf tadi. Perlu ulang dan bersegera keluar dari Mekah.

6)       Haji Ifrad : mengerjakan haji dahulu dalam bulan-bulan haji kemudian mengerjakan umrah.

7)       Haji Tamattu' : mengerjakan umrah dahulu dalam bulan-bulan haji kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama. di mana ketika berniat ihram Haji jemaah Haji berniat secara "Haji Tamattu'". Setelah itu dia berniat dan berihram untuk mengerjakan Umrah secara berasingan seperti yang dijelaskan sebagaimana berikut. Dia hendaklah menyebut:
Yang bermaksud: (Aku telah menyahut seruanMu untuk menunaikan Umrah kerana ingin mengerjakan Haji Tamattu'), wahai Tuhanku! Sesungguhnya aku ingin mengerjakan Umrah, maka permudahkanlah bagiku, maka terimalah ibadat Umrah daripadaku, sahaja aku menunaikan ibadat Umrah dan berihram dengannya kerana Allah Taala. Serta bertalbiah. Ketika sampai di Mekah al-Mukarramah jemaah Haji pergi ke Baitullah al-Haram lalu mengerjakan Tawaf mengelilingi Kaabah sebanyak tujuh pusingan, kemudian bersaie di antara Safa dan Marwah sebanyak tujuh kali, kemudian bertahallul dari Ihram dengan bercukur atau bergunting. Jemaah Haji terus berada dalam keadaan Tahallul sehinggalah sampai pada hari Tarwiah iaitu pada 8 Zulhijah di mana jemaah Haji akan berniat Ihram Haji dari tempat dia turun sambil berkata:

"Aku telah menyahut seruanMu untuk menunaikan Haji, wahai Tuhanku! Sesungguhnya aku ingin mengerjakan Haji, maka permudahkanlah bagiku, maka terimalah ibadat Haji daripadaku, sahaja aku menunaikan ibadat Haji dan berihram dengannya kerana Allah Taala. Telah aku penuhi seruanMu wahai Tuhanku, telah aku penuhi seruanMu, telah aku penuhi seruanMu wahai Tuhanku, tidak ada sekutu bagiMu. Telah aku penuhi seruanMu, sesungguhnya segala puji, segala nikmat dan segala pemerintahan adalah kepunyaanMu, tidak ada sekutu bagiMu. Wahai Tuhanku! Diharamkan bagiMu rambutku dan diriku, jasadku dan semua anggotaku, daripada wangi-wangian dan perempuan serta dari semua perkara yang Engkau haramkan terhadap orang yang berihram, aku mengharapkan pertolonganMu, wahai Tuhan sekelian alam."

Seterusnya dia mengerjakan Haji sebagaimana jemaah Haji yang mengerjakan Haji Ifrad, cuma dia perlu membayar Dam kerana menikmati kemudahan semasa mengerjakan Umrah pada bulan-bulan Haji sebagaimana firman Allah s.w.t: Yang bermaksud: "Maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan."
Umrah (dan terus menikmati kemudahan itu) hingga masa (mengerjakan) ibadat Haji, (bolehlah ia melakukannya kemudian wajiblah ia) menyembelih Dam yang mudah didapati. Orang yang telah mengerjakan Tawaf Umrah ketika mengerjakan Haji Tamattu' tidak perlu lagi mengerjakan Tawaf Qudum bagi Haji malah selepas Tahallul yang pertama dia hendaklah melakukan Tawaf Ifadhah dan bersaie di antara Safa dan Marwah bagi ibadat Haji mengikut pendapat jumhur ulama. Walau bagaimanapun bagi Mazhab Hanafi, bagi jemaah Haji yang mengerjakan Haji Tamattu' yang tidak membawa (mendapatkan) binatang ternakan, tetapi jika telah membawa (mendapatkan) binatang tersebut, maka hukumnya sama seperti hukum Haji Qiran.

8)       Haji Qiran : berniat haji dan umrah dalam satu amalan samada niat haji atau umrah sahaja dalam satu amalan haji, tetapi yang paling penting sebelum tawaf wajib niat tawaf haji (jika berniat umrah dalam haji Qiran ini sebab boleh pilih untuk berniat umrah sahaja atau haji sahaja). Jemaah Haji berniat Haji dan Umrah dengan satu niat dari miqat yang ditetapkan dengan berkata: Yang bermaksud: "Aku telah memenuhi seruanMu untuk menunaikan ibadat Haji dan Umrah."

\Apabila jemaah Haji yang mengerjakan Haji Qiran memasuki Kota Mekah, dia melakukan Tawaf di Baitullah sebanyak tujuh pusingan secara berlari-lari anak pada tiga pusingan pertama kemudian diteruskan dengan bersaie di antara Safa dan Marwah seterusnya disyarakkan di sisi Hanafi agar jemaah Haji melakukan pekerjaan-pekerjaan Haji sebagaimana Haji Ifrad manakala di sisi jumhur memadai bagi jemaah Haji yang mengerjakan Haji Qiran melakukan satu Tawaf (tujuh pusingan) dan satu Saie (tujuh pusingan) sahaja kerana Tawaf dan Saie Umrah yang dilakukan itu juga dikira sebagai Tawaf dan Saie Haji sehinggalah dia bertahallul dari Umrah dan Haji secara serentak.

 

 

Nota tambahan:

 

a)       Karana itu banyak diantara jamaah haji yang memilih tamattu`, sebab dengan bertamattu` seseorang boleh bebas dari larangan-larangan dalam ihram. Tamattu` sendiri maknanya adalah bersenang-senang. Sebab setibanya kita di tanah suci dalam kondisi sedang memakai pakaian ihram, kita boleh terus kembali memakai pakaian biasa lagi. Tentu setelah sebelumnya tawaf, sa`i dan bercukur / bertahallul. Lalu kita tinggal di Mekkah dengan bebas tanpa takut larangan ini dan itu hingga menjelang hari arafah tanggal 9 Zulhijjah. Tapi akibatnyanya adalah harus membayar seekor kambing sebagai dam.

 

b)       Mana Yang Lebih Utama: Para ulama berbeza pendapat tentang manakah yang paling utama untuk dipilih. Meski pun dahulu Rasulullah SAW melakukan haji qiran karana beliau menyembelih kambing. Ini menurut tarjih para ulama di tengah khilaf para ulama tentang haji apakah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

·          Al-Hanafiyah

Mereka mengatakan bahawa haji qiran lebih utama dari haji tamattu`

·          Al-Malikiyah

Mereka mengatakan bahawa haji ifrad lebih utama dari haji tamattu` dan haji qiran.

·          Al-Syafi`iyah

Mereka mengatakan bahawa haji ifrad dan tamattu` lebih utama dari haji qiran.

·          Al-Hanabilah

Mereka mengatakan bahwa haji tamattu` lebih utama dari haji qiran dan ifrad.

c) kalau tidak mampu membayar dam, maka diwajibkan puasa tiga hari selama musim haji itu dan 7 hari sepulangnya dari haji.  Bagi Mazhab Syafie haji Qiran dan tamattu' wajib Dam.

 

Disediakan oleh : Muhammad Nuruddin Bashah 

nota : Adalah lebih baik pembaca memiliki kitab ini (sekitar RM 16) dan cuba berguru atau membaca dahulu bab haji ini menggunakan alih tulisan rumi yang saya sediakan. Moga usaha ini menimbulkan minat kita memahami ilmu Islam serta memertabatkan kembali tradisi pengajian kitab tradisional.

 

 


Posted at 01:05 pm by Pendita Bitara

ustazmuda
September 9, 2006   01:16 PM PDT
 
Assalamualaikum...

Salam perkenalan...

Tq
 

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments
Previous Entry Home Next Entry


Pendita Bitara

Kebangkitan Ummah bermula daripada kebangkitan minda dan paradigma.....
bukan suatu evolusi yang pasif...

PERJUANGAN BAHASA MELAYU


Bahasa Melayu bukan diperjuang secara ketaksuban etnik dan ras. Bukan bernada chauvinis yang sempit apatah lagi ingin menguja Bahasa ini sebagai adi bahasa yang menggugat bahasa lain. Bahasa ini adalah payung bagi keharmonian, interaksi dan bahasa ilmu bagi sebuah Negara bangsa bernama Malaysia. Dasar ini akan menjadikan perjuangan bahasa melayu diupayakan, sekata dan harmonis sekaligus mengekalkan bahasa peribumi dan kaum lain sebagai hak kekal bagi setiap kaum. Perjuangan bahasa dan sosiolingusitik adalah luas. Perjuangan bahasa bukan sekadar menolak PPSMI…ini kerja berat bagi yang mengaku warga Malaysia. Ini nada juang bagi memartabat eka bahasa kita.
(Pendita Bitara)
RENCAH HIDUP

Teks (penulisan) adalah wahana bagi masyarakat belajar.
Yang mana dari sini pengtahuan berganjak terus-menerus menuju kematangan.
Tanpa teks, peristiwa dan pengalaman akan ‘menguap’ ditelan waktu, untuk kemudian kita akan bertengkar tentang kebenaran peristiwa itu pada hari kemudian.
Tanpa teks kita tidak mampu memetik kearifan hidup.
Tanpa teks apakah yang dapat kita wariskan kepada anak cucu?”
( Shaharom TM Sulaiman dalam Buku Kekasih)

Bahasa adalah citra atma sesuatu bangsa, Bahasa adalah perlambangan nurani

A. Samad Said (sasterawan Negara)


Kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2003 (PPSMI), kerajaan melanggar Akta Bahasa pada 2009 dan akan terus melanggar sehingga 2017


.:Blog-Blog saya yang lain:.PENTAS KAJI BUKU


LANDSKAP SIASAH

SKUAD PENYELAMAT AQIDAH (SPAQ)

JAISYU MUHAMMAD.:Link Info:.:.


Harakah

Utusan

Berita Harian

Harian Metro

Buletin

Malaysiakini

Marhaen

.:Sederap Senada Sekata:.saifulislam

Abdul Hadi Bin Alias (UTP)

Lirik Nasyid (Sahabatku Amni)

Puisi Nurani

Lindungan Bulan

Along Effendi

Diskusi Hati : Mujahidah Kustem (Sahabatku Amni)

Mujahidah UIA

Diari Mujahid

UBU

Fathi Reformist

Akmal Labu (Pendakwah Kontemporari)

.:NGO n Islamic Movement:.PAS

Ikhwanul Muslimin


KEADILAN

JIM

KERSANI training

Terengganukini


Persatuan Ulama'


PAKSI

.:Jaringan Ilmiah:.Bahan Tarbiah

Biografi Ulama' dan Tabiin

Komik dakwah

Sirah nabi berserta nota dan peta-peta

Ini Sejarah Kita ( Sejarah Khilafah Islam)

Download Kuliah Aqidah (Tuan Guru Abdul Hadi)

Rujukan Fiqh dan Syariah

Berita Umat Islam Antarabangsa (Islam NEWS Room)

nak MP3 Nasyid? Mai tekan sini....

Mari Kenal Ulama'

Mari Belajar Menulis Artikel dan Buku

Ummah Muslimin

MyKULIAH(MP3)

Rujukan Al Quran

Rujukan Hadis-hadis

Fatwa Al-Qaradhawi

Cintailah buku dan Bahasa kita

Marilah baca buku Terkini !! Update your mind..

.:Gegar Kampus:.PMIUM bersamamu...


ISIUKM

PMIUTM Gegar Selatan

PKPIM

Ikatan Persaudaraan Jepun


Kepada Pengunjung yang ingin meneliti artikel-artikel yang lepas, sila cari melalui Kalender. Artikel mula dimasukkan pada 21 April 2006. Moga bermanfaat kepada kalian

.:Counter:.online
hits since 21 April 2006|+| TAJUK UTAMA |+|


1) Keutamaan Agen Muslih dalam Era Islam Kini Dalam Menempuh Aspek Khilafiyyah
2) Ancaman Islam LIberal....Sejarah Kembali Berulang
3) Falsafah Jundiyyah
4) Kelayuan Keintelektualan Dalam Gerakan Mahasiswa Islam
5) Asal Kekuatan Ummah Bermula Daripada Membaca...Suatu Saranan
6) Asal Rentak Politik Cina di Tanah Melayu
7) Mana Lagi Dhalalah??
8) Mahasiswa Perlukan Perenungan Sejenak
9) Analisa Mahasiswa Pasca 1998
10) Kronologi Gerakan Mahasiswa
11) Siapakah Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari?...
12) Demokrasi Dan Pemerintahan Islam
13) Tafsir Al-Fatihah(ayat 7)
14) Tafsir Al-Fatihah (ayat 6)
15) Tafsir Al-Fatihah (ayat 5)
16) Berfikir??
17) Tafsir Al-Fatihah (ayat 4)
18) Tafsir Al-Fatihah (ayat 2-3)
19) Tafsir Al-Fatihah (ayat 1)
20) Memurnikan Amal Jamaie
21) Hiburan Dan Muzik..Dan persimpangan
22) Keruntuhan Usmaniyyah..Pengenalan Sultan Terakhir Turki
23)Rasulullah..Saintis Sosial Dan Politik Terulung
24) Gambaran Umum Apa Itu Dakwah
25) Mahasiswa,Buku Dan Universiti
26) Pengajaran Surah Al-Hujurat
27) Nak Kopi??KOPISATU!!
28) Amerika VS Iran
29) Kilat..Takut Ada Tanda...
30) Isu Penghinaan Nabi...perlu tahu fakta
31) Falsafah Aliran Mistik
32) Nilai Sepunya Falsafah Yunani
33) Pengaruh Imperialis Terhadap Sejarah Kita
34) Puisi : Bukan Sengaja Ku Disini
35) Dasar Istihasan Sebagai Satu Sumber Hukum
36) Tawanan Fallujah : Rakyat Malaysia..
37)Teori etika antara Islam dan Barat
38) Riba Dan Beberapa Perbahasan Klasik
39) Realiti Kehidupan Barat
40) Kesan Penjajahan Terhadap Tradisi Keilmuan Islam
41) Hukum Akal Serta Hikmahnya Untuk Umat Islam kini...
42) Perbahasan Isu Penghinaan Nabi(2)
43) Tuduhan Pertama : Isu Perhambaan
44) Tuduhan Kedua : Rasulullah Pengganas
45) Tuduhan Ketiga : Rasulullah dengan Dasar Tertutupnya
46) Judas
47) Kitab Haji (Pertama)
48) Bab Haji (Kedua)
49)Tuduhan Keempat : Rasulullah Mendiskriminasi Wanita
50) Bab Haji (ketiga)
52) Media alternatif...media tradisi?
53) 'Tak Nak Kacau'...'Tak Nak Tegur'
54) Suka Duka Gerakan Islam Dunia
55) Kegopohan Jepun...
56) Bab Haji (4)
57)Politik Melayu Sebelum, Semasa Dan Selepas Perang
58) Kenapa Mahasiswa Kini Jahil Sirah?
59) Kebenaran Al Quran Dengan Sains Alam Sejagat
60)Alam dan Al Quran....
61) Kejadian Menusia Dalam Al-Quran
62) Bangsa Lain Menguasai Warisan Melayu Islam....Nasib Tulisan Jawi
63) Ramalan Rasulullah terhadap pasaran bebas
64) Bab Haji(5)
65) Tangisan Mereka Kering Sendiri Akhirnya...
66) Maju Dengan Buku...Buku Ada Auranya Sendiri...
67) Saya Sayaaaang...Kucing
68) Pengetahuan Kebudayaan;Satu Keperluan Mahasiswa
69) Sikap Kita Terhadap Isu Palestin dan Zionis
70) Dilema Mempertahankan Hak Istimewa Melayu
71) Cerita ni biasa je..saja nak cerita gak...
72) Semutal Lama...
73) Interaksi Gerakan Dakwah Malaysia
74)Umat Islam buta huruf..Islam bukan anti-intelek..
75) Respon terhadap tulisan Interaksi antara Jamaah
76) Islam dan Sosialisme
77)Peranan Tafsir Maudu'i dalam aplikasi Dakwah berkesan.
78)Usul Dan Furu', dikotomi yang mungkin dikelirukan...
79)Jihad terbuka..jaminan sosial...
80)Isu Aqidah..isu kita bersama
81)Plant Tindakan Terhadap ISU ISLAM
82)Memahami Unsur Dan Ciri Negara Islam
83)Islam : dikotomi kepercayaan dan pemikiran.
84)HAPUSKAN WTO !!
85)Monolog aku pada DIA
86)Mari membokot..bagaimana memboikot?
87)Campur tangan Amerika dalam operasi kristianisasi
88)Berdebat dalam kelas...
89)Berdebat dalam kelas...
90)FESKUM..medan latihan mahasiswa?
91)Edaran Khutbah Jumaat
92)Agama sebagai faktor penyatuan bukan perbalahan
93)Merdeka perlukan semangat patriotik...
94)Erti merdeka dalam erti minda yang realiti
95)Bab Haji 6
96)Sektor Pekerjaan Dan Ibadah
97)Perbahasan Isu Kalam Allah Menurut Tohawi....
98)Bab Haji 7
99)Keilmuan Politik dan Aplikasi; saranan Ulama' Tradisi
100) Bab Haji (8)
101) Bab Haji (9)
102) Pembongkaran Pemikiran Said Nursi Badiuzzaman
103) Qasad Yang sahih dan Ikhlas...
104) Sentimen anti jepun...menggagalkan normalisasi
105) Muniatul musolli (bahagian 1)
106) Muniatul Mosolli (bahagian kedua)
107) Menyediakan makanan untu keluarga si mati
108) Tafsir Al Bayan. (bahagian 1)
109) Benarkah agama lain diiktiraf?
110) Hukum-Hukum Dalam Islam (ilmu usuluddin)
111) Benarkah wujud Makhluk lain di Planet selain BUMI?
112) Hari Raya dalam Kosmo Melayu
113) Kedukaan Farah....Dalam kalangan yang durja
114)Gelaran Al Abtar
115) Ajaran Sesat
116) 3 suku dan hero tamil
117) Adakah malaikat tertakluk dalam syariat rasulullah
118) Tafsir Al Bayan (Bahagian 2)
119) Tafsir Al Bayan (bahagian 3)
120) Kitab bab Korban,aqiqah (part 1)
121) MUZIK?kenapa tiada ruang untuknya?
122) KEBANGKITAN MELAYU, RETORIKA ATAU SUATU WAHANA
123) REJIMEN KE-10 PKM MENGANUT KOMUNISME ATAU MENUNGGANG KOMUNISME?
124) Melayu Dan Raja bersendikan adat
125) Agenda Perpaduan Kaum; Agenda bersama
126) jalur Pemikiran Syed Qutb
127) Sayyid Sabiq Dan Fiqh As Sunnah
128) Reformis akan menjadi orthodoks akhirnya...
129) Sejarah Retro Merdeka yang kian dilupakan.
130)KEFARDHUAN MEMPELAJARI ASAL FALSAFAH DAN AQIDAH ILHAD DALAM MEMAHAMI KESESATAN IDEOLOGI MODEN1

<< September 2006 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

MEDAN BITARA:.


.

 • IKLANEKA
  INGIN MENGHANTAR ARTIKEL? INGIN BERKONGSI IDEA SERTA MEMBERI SARANAN? Email : jihadin82@yahoo.com

  Logo lama Universiti Malaya
  Universiti Terulung


 • KESINAMBUNGAN PENTING BLOG MUNAWWARAH
  Ingin berdiskusi secara ilmiah? Artikel ilmiah dan berada dalam komuniti ilmiah? Sila memasuki alam pendita_bitara@yahoogroups.com.....
  Masukkan alamat email:


  Powered by
  groups.yahoo.com
  Locations of visitors to this page


  Get your own playlist at snapdrive.net!
  DOWNLOAD LAGU SAYA

  REC017.WAV
  REC013.WAV
  REC014.WAV
  REC015.WAV
  selawat kompang.WAV
  REC016.WAV

  Saya menyediakan perkhidmatan sewa alatan muzik perkusi (ketuk) untuk kegunaan nasyid atau persembahan kesenian Islam-Melayu. Harga semestinya berpatutan serta perkhidmatan hantar alatan sewa ke tempat anda. Saya juga berpengalaman mengadakan latihan nasyid yang melibatkan latihan vokal berharmoni serta permainan alatan muzik perkusi di sekolah-sekolah serta institusi khas.

  Hubungi saya untuk maklumat serta pakej perkhidmatan yang saya sediakan. Bersedia untuk membantu agensi kerajaan atau NGO untuk menubuhkan pasukan nasyid yang berkemahiran. Harga dan khidmat istimewa untuk pelajar sekolah atau IPT. Hubungi 017 6291368 atau email : jihadin82@yahoo.com

  Penulis sambilan untuk Majalah Milenia Muslim, Farduain, Dian, Dewan Kosmik, Dewan Masyarakat dan beberapa media lain. Kini giat membentang kertas kerja isu umat Islam dalam dan luar negara untuk kefahaman masyarakat awam. Berminat untuk diskusi atau forum sila hubungi 017 6291368

 • If you want to be updated on this weblog Enter your email here:  rss feed